Wat kost het PSO-Keurmerk?

De investering voor een PSO-Keurmerk bestaat uit twee delen:

  1. De eenmalige kosten per definitieve PSO-aanvraag voor het uitvoeren van de PSO-audit. De audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende instelling. De factuur voor de audit ontvangt u van de, door u gekozen, Certificerende instelling. Een PSO-certificering is twee jaar geldig. Bij hercertificeren, na twee jaar, volgt een nieuwe audit. 
  2. De jaarlijkse bijdrage voor het beheerproces, deelname en doorontwikkeling van de PSO. Een PSO-certificering is twee jaar geldig en wordt niet automatische verlengd. De factuur hiervoor ontvangt u, na het indienen van een definitieve aanvraag, van PSO-Nederland.                                           

 

1. Indicatie auditkosten (via de Certificerende instellingen)

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven in een mandagentabel-richtlijn voor het uitvoeren van de PSO-audit (via de Certificerende instellingen). Het is mogelijk om, voorafgaand aan het indienen van een definitieve aanvraag, een of meerdere offertes bij de Certificerende instellingen aan te vragen. Het is mogelijk dat u gedurende de audit zakt of stijgt op de PSO-prestatieladder, waardoor uw uiteindelijke PSO-certificaat afwijkt van uw eigen opgave. Wanneer u u gedurende een audit van een trede status naar een Aspirant-status zakt, kunnen er door de Certificerende instelling additionele kosten in rekening worden gebracht. 

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Aspirant-status |  2018

Grootteklasse (aantal medewerkers) Min. aantal Mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Trede 1, 2 of 3 | 2018

Grootteklasse (aantal medewerkers PSO-doelgroep) Min. aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

 

2. Jaarbijdrage PSO-Nederland 

Wanneer u per 1 januari 2018 via MijnPSO een definitieve aanvraag indient, gaat u akkoord met de Deelnameovereenkomst en de algemene voorwaarden van PSO-Nederland. Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig. De overeenkomst eindigt na twee jaar. Aan de (tweejaarlijkse) deelname zijn kosten verbonden. Deze jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op totaal aantal Fte''s dat werkzaam is binnen uw (Aanvragende) organisatie inclusief medewerkers die in dienst zijn bij uw organisatie maar elders gedetacheerd zijn. De datum van definitieve PSO aanvraag is leidend voor zowel de eerste als de tweede jaars jaarbijdrage. Wanneer u in 2017 een definitieve PSO-aanvraag heeft ingediend  dan gelden de vastgestelde jaarbijdrage van 2017. Deze jaarbijdragen vindt u terug in uw Deelnameovereenkomst.

Overzicht PSO-jaarbijdragen o.b.v. aantal Fte's zoals ingevuld bij definitieve PSO-aanvraag en resultaat na audit |  2018

Totaal aantal Fte's Aanvragende organisatie (van-tot)  Jaarbijdrage
2 - 25 Fte's € 500,-*
25 - 50 Fte's € 950,-*
50 - 100 Fte's  € 1.500,- 
100 - 250 Fte's € 2.250,-
250 - 500 Fte's € 3.500,- 
500 - 1.000 Fte's  € 4.750,-
> 1.000 FTE's € 5.950,-
PSO 30+ Abw certificaat  **

* Kosten voor een persoonlijke uitreiking bedragen € 250,- excl. btw. 

**Voor het aanvragen van een 30+ Abw certificaat worden er naast de reguliere jaarbijdrage eenmalig administratiekosten van €150,- in rekening gebracht voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland. 

Wat gebeurt er met uw jaarbijdrage?

Voor het gehele proces en deelname betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Deze bijdrage is nodig om de PSO continu door te ontwikkelen en de (beheer)kosten van de PSO-prestatieladder dekkend te houden. PSO-Nederland kent een sociaal maatschappelijke hoofddoelstelling en is een organisatie zonder winstoogmerk. PSO-Nederland maakt geen gebruik van subsidies van overheden of donaties van fondsen.

Naast uw PSO-certificaat ontvangt u als PSO-gecertificeerde organisaties nog veel meer, zoals:

  • hulp bij communicatie over uw PSO-keurmerk;
  • toegang tot het bijwonen van kennissessies en bijeenkomsten;
  • ontwikkeling van concrete handvatten om te groeien als inclusief werkgever;
  • uw persoonlijke informatiebank;

Lees hier meer over in het factsheet: Het PSO-keurmerk biedt meer!

Annulering van uw ingediende PSO-aanvraag

Wanneer u via www.mijnpso.nl een definitieve aanvraag indient, gaat u akkoord met de Deelnameovereenkomst en de Algemene voorwaarden van PSO-Nederland. Annuleren van uw ingediende definitieve PSO-aanvraag is mogelijk onder de volgende condities:

  • indien u voor audit afziet van deelname dan brengt PSO-Nederland u eenmalige annuleringskosten in rekening van €250,- ;
  • indien u na audit afziet van deelname of uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het tweede deelnemingsjaar, wordt alleen de eerste jaars-jaarbijdrage in rekening gebracht door PSO-Nederland. 

Wijziging van de organisatiegegevens na definitieve aanvraag

Een definitieve PSO-aanvraag indienen is niet vrijblijvend. Wanneer de Hoofdaanvrager n.a.v. de audit toch gewijzigd dient te worden, kan de auditor hiervoor een Aanvraag indienen bij PSO-Nederland. Bij toekenning door PSO-Nederland worden de Aanvraag- en factuurgegevens en de Deelnameovereenkomst opnieuw toegestuurd aan de Aanvragende organisatie. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht van € 100,= per gewijzigde PSO-aanvraag.

 

Restitutiebeleid bij voortijdige her-certificering

Ingangsdatum en looptijd PSO-Certificaat

De aanvraagdatum bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat. Ingangsdatum is altijd de eerstvolgende eerste van de maand, na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag (ingediend via www.mijnpso.nl) . Het PSO-certificaat is twee jaar geldig en eindigt automatisch na twee jaar. De jaarbijdrage geldt voor maximaal twee jaar per PSO-certificering en lopende Deelnameovereenkomst.

Restitutie en PSO-jaarbijdrage bij voortijdige her-aanvraag 
Indien een organisaties besluit om binnen de tweejaarlijkse geldigheid van het lopende PSO-certificaat, een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen (bijvoorbeeld omdat de organisatie een hoger PSO-score beoogd) dan wordt er geen restitutie van de jaarbijdrage verleend van het dan al lopende jaar. Het is wel mogelijk om gebruik te maken van de regeling om in de drie maanden voorafgaand aan de afloop van het eerste jaar een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen, dan wordt er geen tweede jaars jaarbijdrage in rekening gebracht bij de PSO-organisatie. Er komt dan een weer een nieuwe Deelnameovereenkomst tot stand met een nieuwe jaarbijdrage o.b.v. de nieuwe PSO-aanvraag.

U ontvangt altijd een melding voor her-certificering

U ontvangt van PSO-Nederland een melding via de mail wanneer uw PSO-certificaat verloopt en wanneer en op welke wijze u een her-certificering kan aanvragen. PSO Nederland stuurt 3 maanden en 1 jaar voor einde looptijd PSO-certificaat een mail om te attenderen dat het PSO-certificaat afloopt. Daarnaast wordt er in deze mail ook aangegeven wanneer PSO-organisatie opnieuw een her-certificering kan indienen voor het behoudt van een aansluitend PSO-certificaat.

 

Toelichting registratie- en licentievergoeding bij factuur Certificerende instelling

PSO-Nederland geeft de audit uit handen aan certificerende instellingen. De toekenning, het opmaken van de interne rapportages, het harmoniseren en opleiden van de auditoren, de toegang tot de digitale omgeving voor auditoren en de uitgifte van het PSO-Keurmerk worden deels betaald uit de administratiekosten die de certificerende instellingen doorberekenen aan de klant. Bij veel certificatieschema’s worden de hierboven genoemde werkzaamheden door de certificerende instelling opgepakt of worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd. Bij een auditofferte of -factuur voor een PSO-audit worden deze kosten afzonderlijk benoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding.


Direct naar: