PSO-keurmerk aanvragen

Het PSO-certificeringsproces 

Op deze pagina leggen wij u eerst in het kort uit wat u als Aanvragende organisatie kunt verwachten van het PSO-certificeringsproces. Na deze korte uitleg wordt er per stap toegelicht wat u als Aanvragende organisatie kan verwachten en welke richtlijnen er gelden. De Aanvragende organisatie wordt gedurende het proces continue (automatisch) geïnformeerd over de status en gevraagde acties binnen het proces. Via hyperlinks in de tekst kunt u makkelijk zien waar u op onze site verdere informatie terug kan vinden. De doorlooptijd van een PSO-certificering, gerekend vanaf de auditdatum, omvat maximaal 1 maand. In de praktijk is deze periode veelal korter. Wenst u als Aanvragende organisatie tijdig te beschikken over een PSO-certificaat in het kader van Social return, dan is in de meeste gevallen de ingangsdatum van de PSO-certificering van belang.  Hier leest u meer over Verificatie PSO-certificering bij invulling Social return (bij overheidsopdrachten). 

 (Proces)stappen om te komen tot PSO-certificering in het kort:

 • Stap 1: Een MijnPSO account aanmaken (doorlooptijd n.v.t.): Om het PSO-keurmerk en/of het PSO 30+ certificaat aan te vragen start de Accounthouder (tevens contactpersoon) altijd met het aanmaken van een account in MijnPSO . Hier vult u alle gevraagde gegevens in namens de Aanvragende organisatie. De resultaten o.b.v. eigen invoer worden, na invoer, direct zichtbaar in de MijnPSO omgeving. 
 • Stap 2 Offerte(aanvragen) PSO-audit (doorlooptijd 1-3 werkdagen): De Accounthouder vraagt in stap 6 van MijnPSO een offerte aan bij een of meerdere Certificerende instellingen voor het uitvoeren van de audit. Hierover heeft de Aanvragend organisatie direct contact met de Certificerende instellingen. 
 • Stap 3 Definitieve PSO-aanvraag indienen: Vervolgens dient de Accounthouder, na het kiezen van een Certificerende instelling, de Definitieve PSO-aanvraag in via Stap 6 van MijnPSO. Aan het indienen van een Definitieve PSO-aanvraag zijn  kosten verbonden voor de tweejaarlijkse deelname. PSO-Nederland verwerkt de Definitieve PSO-aanvraag en stuurt binnen 2 (werk)weken de eerste-jaarbijdragefactuur welke gebaseerd is op de, door u ingevoerde, bedrijfsomvang.
 • Stap 4 PSO-audit en aanleveren auditrapport (doorlooptijd van 1 tot uiterlijk 10 werkdagen): De Certificerende instelling voert de audit uit bij de Aanvragende organisatie op de overeengekomen auditdag(en) en bespreekt eventuele wijzigingen en het voorlopige resultaat met de Aanvragende organisatie. Vervolgens stuurt de auditor het auditrapport uiterlijk binnen twee weken naar PSO-Nederland.
 • Stap 5 Extra controle door PSO-Nederland (doorlooptijd van 1 tot uiterlijk 10 werkdagen): PSO-Nederland ontvangt het auditrapport en voert binnen twee (werk)weken een kruiscontrole uit en stelt eventueel aanvullende vragen aan de auditor.
 • Stap 6 Toekenning PSO-certificering (doorlooptijd n.v.t.): Na controle maakt PSO-Nederland een PSO-certificaat op en verstuurt deze inclusief alle certificeringsdocumenten, na het voldoen van de eerste-jaarbijdragefactuur, naar de Accounthouder van de Aanvragende organisatie. De ingangsdatum van de certificering is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand na het indienen van de Definitieve PSO-aanvraag via MijnPSO.
 • Stap 7 Geldigheid en eventuele her-certificering (doorlooptijd maximaal 2 jaar): De certificering is twee jaar geldig en is gedurende die periode online zichtbaar op de PSO-website en actief in de MijnPSO-omgeving. De PSO-certificering eindigt automatisch na twee jaar . Na het eerste jaar wordt er vanuit PSO-Nederland een tweede-jaarbijdragefactuur verstuurd. Wanneer een Aanvragende organisatie ook na de twee jaar nog gecertificeerd wil blijven kan er een hercertificering gedaan worden. 

Stap 1: Een MijnPSO account aanmaken

Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen om te verkennen op welk PSO-prestatieniveau een organisatie uitkomt op basis van eigen invoer, maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing).  De eerste vijf online stappen zijn geheel vrijblijvend en kunnen gebruikt worden om het voorlopige PSO-prestatieniveau van uw organisatie o.b.v. eigen invoer te bepalen en te monitoren. Het is dan ook mogelijk om meerdere rekentools aan te maken in de online MijnPSO omgeving om verschillende scenario's na te bootsen.

Stap 2: Offerte(aanvragen) t.b.v. uitvoering PSO-audit

Een Aanvragende organisatie vraagt, met een druk op de knop in stap 6 van de MijnPSO klantomgeving, één of meerdere offertes aan t.b.v. uitvoering PSO-audit. Voor het uitvoeren van de PSO-audit sluit de Aanvragende organisatie namelijk een aparte audit-overeenkomst met één van de Certificerende instellingen die een Raamovereenkomst hebben gesloten met PSO-Nederland voor het uitvoeren van de PSO-audits. Zodra een Aanvragende organisatie via stap 6 van het MijnPSO klantaccount een Offerteaanvraag indient t.b.v. het uitvoeren van een PSO-audit, kan de Aanvragende organisatie geen inhoudelijke wijzigingen meer doorvoeren in de rekentool. De Aanvragende organisatie kan dan alleen nog maar in stap 6 van het MijnPSO klantaccount een zogenoemde Definitieve PSO-aanvraag indienen. Bij het indienen van een offerteaanvraag t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit bij een Certificerende instelling ontvangen de gekozen Certificerende instellingen de beperkte set aan klantgegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen van de offerte t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit. De Accounthouder ontvangt een kopie van de aanvraag tot het opstellen van de offerte(s).

Richtlijnen waaraan de offertes t.b.v. uitvoering PSO-audit van de Certificerende instellingen, dienen te voldoen:
De Certificerende instelling brengt binnen enkele dagen de offerte t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit uit waarin (1) de auditkosten en waar mogelijk (2) de (voorlopige) auditdatum staat benoemd. De Certificerende instelling neemt, indien nodig, contact op met de Accounthouder bij eventuele aanvullende vragen. De offertes die door de Certificerende instellingen worden uitgebracht dienen altijd te voldoen en/of rekening te houden met een aantal (financiële) richtlijnen:

 • De volgende financiële richtlijnen m.b.t. auditkosten zijn van toepassing op de offerte(s) die bij de Certificerende instellingen worden aangevraagd t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit.
 • Het tijdig (uiterlijk 1 week van tevoren) aanleveren van een agenda en auditplan valt onder de verantwoordelijkheid van de Certificerende instelling waarmee uw Aanvragende organisatie afspraken heeft gemaakt t.b.v. het uitvoeren van de audit.
 • De (definitieve) aanvraagdatum (zoals aangevraagd in stap 6 van MijnPSO) bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat. De ingangsdatum van het PSO-certificaat is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand, na het indienen van de Definitieve PSO-aanvraag zoals ingediend via www.mijnpso.nl. Voorbeeld: Wanneer een Aanvragende organisatie op 15 augustus een Definitieve PSO-aanvraag indient via Mijn PSO dan wordt de ingangsdatum van het PSO-certificaat van de Aanvragende organisatie 1 september. Het bepalen van de ingangsdatum van een PSO-certificaat maakt expliciet onderdeel uit van de PSO-norm waardoor hier niet van afgeweken kan worden. De auditdatum is binnen het PSO-schema dan ook niet relevant voor het bepalen van de ingangsdatum van de certificering.
 • De Aanvragende organisatie kan vanaf het moment van aanvragen van een offerte voor het uitvoeren van de PSO-audit, geen wijzigingen meer aanbrengen in het MijnPSO klantaccount. De Aanvragende organisatie kan alleen nog in stap 6 een zogenoemde Definitieve PSO-aanvraag indienen. Indien de Aanvragende organisatie voorafgaand aan de audit toch nog wijzigingen wenst door te voeren dan kan de Aanvragende organisatie deze wijzigingen per mail doorgeven aan de auditor. De auditor kan de wijzigingen van de Aanvragende organisatie dan voorafgaand aan de audit doorvoeren in de kopie versie van de rekentool.
 • Het tijdig inplannen van een audit valt onder de verantwoordelijkheid van de Aanvragende organisatie.
 • Het PSO-certificaat eindigt automatisch na twee jaar. Er is een verschil tussen een reguliere her-certificering voortijdige her-certificering: (1) Bij een reguliere her-certificering geldt dat het moment van aanvragen via stap 6 van MijnPSO leidend is voor de ingangsdatum van het PSO-certificaat: eerstvolgende van de maand na indienen Definitieve PSO-aanvraag. PSO-Nederland expliciet op deze richtlijnen in haar communicatie richting klanten, toepassers en gebruikers. (2) Een voortijdige her-certificering is in de praktijk mogelijk en gebeurt steeds vaker omdat een Aanvragende organisatie bijvoorbeeld hoger uitkomt op de PSO-prestatieladder. Dit is dan ook een weloverwogen keuze! Bij een voortijdige her-certificering is er vrijwel altijd sprake van extra kosten omdat er gedurende een periode van overlap een dubbele jaarbijdrage wordt gerekend door PSO-Nederland tenzij er gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde drie maanden regeling.

Stap 3: Definitieve PSO-aanvraag indienen

Zodra er een keuze is gemaakt voor een Certificerende instelling t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit, kan er via stap 6 van MijnPSO een ‘Definitieve PSO-aanvraag’ worden ingediend. Aan het indienen van een Definitieve PSO-aanvraag zijn kosten verbonden voor Deelname. De inge­vulde gegevens worden vanaf dit moment bevroren (en zijn daarmee niet meer toegankelijk voor de Aanvragende organisatie) en start het aanvraagproces. De Accounthouder ontvangt een kopie van de reeds ingevulde gegevens. Deze rekentool wordt dan ook de Initiële rekentool genoemd. Eventuele wijzigingen kunnen, voorafgaand aan de audit, nog worden doorgegeven aan de desbetreffende auditor/ Certificerende instelling. De wijzigingen worden door de auditor doorgevoerd in de zogenoemde Kopie-rekentool. De Kopie rekentool wordt voorafgaand aan de audit beschikbaar gesteld aan de Certificerende instelling. Op deze wijze zijn alle wijzigingen na te gaan en te reproduceren voor de Aanvragende organisatie.

Ontvangst factuur van PSO-Nederland m.b.t. PSO-jaarbijdrage
Binnen twee weken na het indienen van de Definitieve PSO-aanvraag ontvangt de Aanvragende organisatie van PSO-Nederland de factuur voor de eerstejaars jaarbijdrage o.b.v. de door de Aanvragende organisatie ingediende aanvraaggegevens. Het factureren van de PSO-jaarbijdrage staat los van eventuele auditresultaten en/of het moment waarop de PSO-audit plaats vindt. 

Auditdatum doorgeven aan PSO-Nederland
De audit vindt bij voorkeur plaats binnen twee maanden na het indienen van de Definitieve PSO-aanvraag. Indien u nog geen auditdatum heeft doorgegeven, ontvangt de Accounthouder hier mails over en wordt er contact met de Accounthouder gezocht. De Aanvragende organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van een PSO-audit en neemt hierover contact op met de Certificerende instelling waarmee er een Overeenkomst is gesloten t.b.v. het uitvoeren van de PSO-audit.

Ontvangst agenda en auditplan van auditor
De auditor levert uiterlijk 1 week voorafgaand aan de audit een agenda en auditplan aan waarin staat vermeld met welke medewerkers, management en/ of directie er wordt gesproken i.h.k.v. de bewijslast kwantitatieve en kwalitatieve eisen. De auditor stelt hiertoe een agenda op en voert regie op de planning en uitvoering.

Mogelijkheid tot opvragen steekproefdossiers
Het is, op aanvraag, mogelijk dat de auditor 1 week voorafgaand aan de audit doorgeeft om welke steekproefdossiers i.h.k.v het dossieronderzoek m.b.t. stap 3C (PSO-doelgroep) van MijnPSO gecontroleerd worden.

Wijzigingen doorgeven voorafgaand aan de audit
Eventuele wijzigingen die voorafgaand aan audit zijn doorgeven door Accounthouder, dienen te voorafgaand aan het dossieronderzoek door de auditor verwerkt in de Kopie rekentool.

Stap 4: PSO-audit

Certificerende instelling en auditor
PSO-Nederland voert zelf geen audits uit. De Certificerende instelling waarmee de Aanvragende organisatie een Overeenkomst heeft gesloten voor het uitvoeren van de PSO-audit, controleert de door de Accounthouder ingevoerde MijnPSO gegevens en registreert de bevindingen in de auditomgeving van MijnPSO. De PSO-handleiding en de door Aanvragende organisatie ingevulde gegevens in MijnPSO vormen het formele kader voor de audit. De rol van de auditor is het onafhankelijk toetsten van de door de Accounthouder ingevoerde MijnPSO gegevens volgens de PSO-handleiding en richtlijnen van TNO. Een auditor geeft GEEN advies over de PSO of het wel of niet behalen van een beoogd PSO-prestatieniveau. Voor vragen over het proces en de toekenning kan Aanvragende organisatie contact opnemen met PSO-Nederland.

Wat wordt er getoetst door de auditor?
Een auditor, die audit namens de Certificerende instelling waarmee de Aanvragende organisatie een Overeenkomst heeft gesloten, controleert de door de Accounthouder ingevoerde gegevens in MijnPSO, volgens de PSO-norm zoals omschreven in de PSO-handleiding van TNO en voeren de correcties/ afwijkingen door in de Kopie rekentool zoals onderstaand kort toegelicht in ‘Verwerken auditrapportages in het MijnPSO systeem’. Tijdens een audit toetst de onafhankelijke auditor op basis van deze gegevens of de Aanvragende organisatie voldoet aan de beoogde kwantitatieve norm én aan alle kwalitatieve eisen van de PSO. In de agenda en het auditplan staat vermeld met welke medewerkers, management en/ of directie er wordt gesproken i.h.k.v. de bewijslast kwantitatieve en kwalitatieve eisen. De auditor kan de score gedurende een toetsing (audit) naar boven of beneden bijstellen in de Kopie rekentool.

Start audit(dag) 

De Aanvragende organisatie ontvangt uiterlijk 1 week van tevoren het auditplan en bijbehorende agenda van de Certificerende instelling. De audit bestaat uit:

 • Gesprekken met directie, personeelszaken, direct leidinggevenden en (doelgroep) medewerkers volgens auditplan en agenda.
 • Onderzoek Aanvragende organisatie (criteria Hoofdaanvrager en Onderliggende entiteiten, inschrijving in de Kamers van Koophandel);
 • (CAO-)uren norm;
 • Onderzoek Bedrijfsomvang;
 • Onderzoek in dossiers van PSO-doelgroepmedewerkers waarbij de ondergenoemde aspecten worden meegenomen in het dossieronderzoek. Bij het dossieronderzoek zal de auditor (steekproefsgewijs) kijken of het benodigde bewijslast aanwezig is en/ of er voldaan wordt aan de desbetreffende (aanvullende) eis(en) conform PSO-handleiding m.b.t.: type uitgangspositie/ bewijsvoering en aanvullende criteria i.r.t. het toebehoren tot de PSO-doelgroep, type contract, het aantal gewerkte en/ of contractuele uren, verslagen van begeleidings- en/of functionerings- en of ontwikkelingsgesprekken. Aanvullende dossieronderzoek eis bij een trede her-certificatie is dat in 80% van de onderzochte dossiers aantoonbaar is dat gesprekken over functioneren en ontwikkelen zijn gevoerd. Indien deze gesprekken niet door de eigen organisatie worden uitgevoerd dienen bewijzen te kunnen overlegd dat deze gesprekken daadwerkelijk worden gevoerd.
 • Onderzoek overige kwalitatieve eisen worden aan de hand van gesprekjes met medewerkers en leidinggevende getoetst.
 • Indien van toepassing vindt er onderzoek plaats naar de opgegeven inkoop t.b.v. de indirecte bijdrage.
 •  Vervolgens worden er, na eventuele correcties, nieuwe resultaten zichtbaar na audit in de Kopie rekentool van de auditor. De auditor maakt het auditrapport op volgens het op dat moment geldende format in MijnPSO. Inzage (bijvoorbeeld op locatie) in de MijnPSO auditomgeving (stap 6 rapportage in MijnPSO) is niet mogelijk. De auditomgeving wordt ook niet gekopieerd, geprint of ingezien door de Accounthouder en/ of derden. De auditoren dienen deze met PSO-Nederland overeengekomen richtlijnen het kader van privacy en gegevensbeheer na te komen.  De Accounthouder ontvangt de Kopie rekentool op het moment van toekenning van de PSO door PSO-Nederland (en niet van de auditor). De auditor is uiteraard wel bevoegd om zij of haar bevindingen te delen met de Aanvragende organisatie.

 

Privacyrichtlijnen bij verwerken auditrapportages (op locatie)

De auditor geeft (op locatie) geen inzage in de ingevulde en gecorrigeerde MijnPSO gegevens en de auditomgeving aan derden en medewerkers anders dan de Accounthouder gedurende een audit. De auditor is uiteraard wel bevoegd om zijn/haar bevindingen te delen met de Aanvragende organisatie. Na audit en bij toekenning van de PSO-certificering ontvangt de Accounthouder o.a. de gegevens van de Kopie rekentool en het auditrapport van PSO-Nederland. Indien de Auditor de gegevens kopieert uit de MijnPSO omgeving gaat hij/zij hier mee om conform richtlijnen Certificerende instelling i.r.t. zeer vertrouwelijke documentatie. De Certificerende instelling is verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen door hun auditoren. Een Aanvragende organisatie kan hierover altijd nadere/striktere afspraken maken met de Certificerende instelling.

Indien de auditor voor zich zelf gegevens kopieert uit de MijnPSO omgeving gaat zij/ zij hier mee om conform de richtlijnen van de Certificerende instelling en de overeengekomen richtlijnen tussen de Certificerende instelling en PSO-Nederland i.r.t. vertrouwelijke documentatie zoals de auditomgeving van MijnPSO. De Certificerende instelling is expliciet verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen door hun auditoren. Een Aanvragende organisatie kan hierover altijd nadere/ striktere afspraken maken met de Certificerende instelling. Hier leest u alles over de privacyrichtlijnen van PSO-Nederland en de PSO-norm.

 

Afsluiting audit
De auditor is uiteraard wel bevoegd om zijn of haar bevindingen te delen met de Aanvragende organisatie. Indien niet al de bewijslast op de auditdag aanwezig is, heeft de Aanvragende organisatie nog twee weken de tijd om de benodigde bewijslast alsnog aan te leveren aan de auditor. De auditor geeft aan wanneer hij/ zij verwacht het auditrapport te kunnen aanleveren aan PSO-Nederland.

Twee weken termijn aanlevering auditrapportage
De auditor heeft, na audit, uiterlijk twee (werk)weken de tijd om de auditrapportage in te leveren bij PSO-Nederland. Het auditrapport stuurt de auditor samen met de door hem of haar gefiatteerde Kopie-rekentool en checklist binnen de MijnPSO-omgeving door aan PSO-Nederland. Indien de auditor aangeeft dat er zaken ter bespreking dienen te worden voorgelegd aan het PSO-kernteam van TNO, dan wordt dit gemeld richting de Accounthouder. Het beantwoorden van vragen kan extra tijd kosten waardoor de afronding van het auditrapport vertraging oploopt.

Factuur audit van Certificerende instelling
Aanvragende organisatie ontvangt na verrichten van de audit de factuur van de Certificerende instelling conform offerteafspraak met de Certificerende instelling.

Stap 5: Extra controle door PSO-Nederland

Twee weken termijn controle auditrapportage door PSO-Nederland
Na ontvangst van het auditrapport door de auditor, streeft PSO-Nederland ernaar om het auditrapport binnen twee (werk)weken te controleren en te verwerken. PSO-Nederland voert een extra controle uit op het auditrapport en vergelijkt deze gegevens met de gegevens uit de initiële- en kopie-rekentool. Indien er aanvullende vragen zijn m.b.t. het ingestuurde auditrapport, dan wordt het auditrapport teruggestuurd naar de auditor. Hierdoor is het mogelijk dat de verwerking en controle door PSO-Nederland meer tijd in beslag neemt dan twee (werk)weken. Mocht dit laatste het geval zijn dan wordt de Accounthouder hier per mail over geïnformeerd. PSO-Nederland bepaalt op basis van het advies van de auditor en de controle of een Aanvragende organisatie een PSO-erkenning krijgt toegekend en op welk niveau. 

Eventuele correctie PSO-jaarbijdrage
De PSO-jaarbijdrage wordt bepaald o.b.v. de Bedrijfsomvang (stap 3B in MijnPSO) na audit. Indien de Bedrijfsomvang door de auditor is aangepast kan dit gevolgen hebben voor de jaarbijdrage, deze kan naar boven of beneden worden gecorrigeerd. Indien dit het geval is ontvangt u hiervoor een correctiefactuur van PSO-Nederland.

Stap 6 Toekenning PSO-certificering

Zodra PSO-Nederland de auditrapportage heeft gecontroleerd en het PSO-prestatieniveau heeft vastgesteld en toegekend, ontvangt de Accounthouder van de Aanvragende organisatie het zogenoemde 'Felicitatiebericht' met daarin alle kopie-gegevens van de auditor zoals het auditrapport, de checklist kwalitatieve eisen, de Kopie rekentool met de resultaten na audit, de PSO-logo’s, informatie over het logogebruik, een communicatie Tool box en het PSO-certificaat.

De beperkte (door de organisatie aangeleverde n.a.w.-) gegevens en de trede van de PSO-gecertificeerde instelling worden met vermelding van de naam van de entiteit gedurende de geldig­heidsduur van het certificaat vermeld op de Online Marktplaats. Ook worden PSO-gecertificeerde organisaties met eventuele Onderliggende entiteiten tot een jaar na afloop van de certificering opgenomen in de database van MijnPSO (in het kader van de ketenstimulering). In beide omgevingen wordt alleen de naam van de Hoofdaanvrager en eventuele Onderliggende entiteiten met bijbehorende KvK-nummer en de branche vermeld.

Stap 7 Geldigheid en eventuele her-certificering:

 • Ingangsdatum PSO-certificaat: De ingangsdatum van een PSO-certificaat, eventueel inclusief het 30+ certificaat, is de eerste dag van de eerstvolgende maand na indiening van de Definitieve aanvraag via www.mijnpso.nl. Daarmee is de aanvraagdatum in MijnPSO leidend voor de ingangsdatum van het PSO-certificaat, niet de datum waarop de audit is uitgevoerd of, bij verlenging, de datum waarop het certificaat afloopt.
 • Geldigheid PSO-certificaat: Een PSO-erkenning is maximaal twee jaar geldig en eindigt automatisch na twee jaar. Een verlenging na twee jaar is mogelijk: De Aanvragende organisatie dient dan een nieuwe Definitieve PSO-aanvraag in te dienen op basis van de dan geldende handleiding en wordt er d.m.v. een audit wordt opnieuw vastgesteld of de Aanvragende organisatie voldoet aan de kwantitatieve criteria en kwalitatieve eisen die op dat moment gelden. 
 • Her-certificering van de PSO-certificering (PSO-certificaat): PSO-Nederland attendeert drie maanden voor afloop van het certificaat de Accounthouder van het MijnPSO account op de afloop van het PSO-certificaat. De organisatie is echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig opnieuw indienen van een Definitieve PSO-aanvraag en het laten uitvoeren van de PSO-audit. Het tijdig verlengen van het PSO-certificaat om een aaneensluitende PSO-certificering te behouden kan een eis zijn van (publieke) opdrachtgevers.
 • Ingangsdatum PSO-certificaat bij (voortijdige) her-certificering: Ook bij verlenging geldt dat het nieuwe PSO-certificaat ingaat op de eerste dag van de eerstvolgende maand na indiening van de Definitieve aanvraag via MijnPSO.
 • De scope van de Aanvragende organisatie (Hoofdaanvrager en Onderliggende entiteiten). kan bij elke nieuwe PSO-certificeringsaanvraag worden aangepast. Een PSO-gecertificeerd KvK nummer dat binnen één jaar na de datum waarop het certificaat afloopt, een nieuwe Definitieve PSO-aanvraag indient, geldt in het kader van de kwalitatieve eisen die toebehoren aan de PSO-norm als her-certificering.
 • Voortijdige her-certificering: Wanneer (onderdelen van) een PSO-gecertificeerde Aanvragende organisatie (binnen de lopende termijn) opnieuw een PSO-aanvraag indient om zich opnieuw te laten certificeren of één of een aantal (onderliggende) entiteiten wil bij-certificeren of separaat wil laten certificeren, dan zal de organisatie een nieuwe Definitieve PSO-aanvraag in moeten dienen, met daarin de op dat moment mee te nemen Onderliggende entiteiten. Wanneer er al een PSO-certificatie van kracht is op een KvK-nummer dat opnieuw PSO-gecertificeerd wordt, vervalt de eerder afgegeven PSO-erkenning waar dit KvK-nummer onderdeel van uit maakte. Aan voortijdige her-certificering zijn in enkele gevallen (extra) kosten verbonden. Hier leest u meer over de eventuele extra kosten bij voortijdige her-certificering.

 

 

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: