PSO-Keurmerk aanvragen

Het PSO keurmerk direct aanvragen

Om het PSO-Keurmerk aan te vragen doorloopt u de zes stappen in de online rekentool van MijnPSO.  Onderstaand staan de stappen kort omschreven. 

Tip: Download de PSO-Handleiding en lees deze aandachtig door, zodat u goed voorbereid bent. De PSO-handleiding geeft inhoudelijke informatie over de PSO en een beschrijving van de kwantitatieve criteria en normen en de kwalitatieve eisen, waaraan uw organisatie moet voldoen. U kunt ook altijd een PSO-adviseur inschakelen. Uw ingevulde gegevens (uw opgave) bij het indienen van een definitieve PSO-aanvraag kunnen niet meer aangepast worden gedurende een audit. Dit geldt ook voor het vaststellen van de "Aanvragende organisatie"

Gegevens invoeren in MijnPSO

 • U maakt een MijnPSO account aan namens de (Aanvragende) organisatie(s) waarvoor u een PSO-certificaat aanvraagt.
 • In stap 1 tot en met 3 van MijnPSO voert u de gevraagde gegevens in. U bepaalt eerst aan de hand van de gestelde vragen in stap 1 van de online rekentool www.MijnPSO.nl  wie de “Aanvragende organisatie” wordt. De “Aanvragende organisatie” bestaat minimaal uit een hoofdaanvrager met KvK-nummer en eventuele onderliggende entiteiten met KvK-nummer(s). De door u ingevoerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens zijn altijd van toepassing op de door u opgegeven "Aanvragende organisatie". De door u ingevoerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt ook wel uw “eigen opgave” genoemd.

Voorlopige PSO-score o.b.v. eigen opgave in MijnPSO

 • In stap 4 van MijnPSO leest u uw voorlopige PSO-prestatieniveau af o.b.v. uw "eigen opgave". Wanneer u in aanmerking komt voor een 30+ Abw certificaat, wordt dit gemeld op het scorescherm in MijnPSO.
 • In stap 5 van MijnPSO verschijnen de kwalitatieve vragen die passen bij uw voorlopige PSO-prestatieniveau.
 • In stap 6 van MijnPSO is het mogelijk om bij één of meer certificerende instellingen waarmee PSO-Nederland samenwerkt offerte(s) op te vragen voor een PSO-audit. PSO-Nederland werkt samen met vier certificerende instellingen, die organisaties toetsen op basis van de PSO-criteria. Voor het indienen van een definitieve PSO-aanvraag, vinkt u (vervolgens) de Certificerende instelling van uw keuze aan. Wanneer u een definitieve PSO-aanvraag indient, sluit u een overeenkomst met één van de certificerende instellingen. Vervolgens spreekt u met de Certificerende instelling een datum af waarop de audit zal plaats vinden.

 

Definitieve PSO-aanvraag indienen via MijnPSO

 • In stap 6 van MijnPSO is het (ook) mogelijk om een definitieve PSO-Aanvraag in te dienen. Het indienen van een definitieve PSO aanvraag is altijd gekoppeld aan de door u (de contactpersoon die de rekentool invult) opgegeven “Aanvragende organisatie (hoofdaanvrager inclusief eventuele onderliggende entiteiten)". Voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag dient u (als contactpersoon die de rekentool invult) namens de "Aanvragende organisatie" een Overeenkomst gesloten te hebben met een Certificerende instelling van uw keuze. Vervolgens wordt u de mogelijkheid geboden om (in stap 6 van MijnPSO) online akkoord te gaan met de (standaard) Deelnameovereenkomst PSO en Algemene Voorwaarden van PSO-Nederland. Door akkoord te gaan met de Deelnameovereenkomst sluit de contactpersoon namens de  “Aanvragende Organisatie ” een overeenkomst met PSO-Nederland. 
 • Aan deelname zijn kosten verbonden. Bij het indienen van een definitieve PSO-aanvraag, wordt uw "eigen opgave" bevroren en omgezet in "initiële aanvraaggegevens". U ontvangt direct na het indienen van uw definitieve aanvraag een bevestigingsmail van PSO-Nederland. Uw account is na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag dan ook niet meer toegankelijk. Uw definitieve PSO-aanvraag met uw initiële aanvraaggegevens wordt met het indienen van de definitieve aanvraag, naar de Certificerende instelling van uw keuze verstuurd. Vervolgens spreekt u met de Certificerende instelling een datum af waarop de audit zal plaats vinden.
 • U ontvangt de factuur voor de PSO-jaarbijdrage van PSO-Nederland. Hier leest u wat u nog meer voor uw jaarbijdrage ontvangt.

Wie mag namens de Aanvragende Organisatie een definitieve PSO-aanvraag indienen?

Een definitieve PSO-aanvraag mag alleen maar ingediend worden door een medewerker die tekenbevoegd is namens de Aanvragende Organisatie. Het e-mailadres van deze medewerker dient dan ook direct herleidbaar te zijn naar de Aanvragende organisatie. Indien het e-mailadres niet direct herleidbaar is aan de Aanvragende organisatie dan wordt de definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling genomen en wordt de aanvraag geannuleerd door PSO-Nederland. Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht van €250,- excl. btw. aan de persoon die gekoppeld is aan het e-mailadres die de definitieve PSO-aanvraag heeft ingediend. Een MijnPSO account is altijd verbonden aan het e-mailadres waarmee het account is aangemaakt. Er kan altijd een nieuw account worden aangemaakt met een nieuw email-adres. 

Uitzondering: indien de Aanvragende organisatie dit expliciet, voorafgaand aan de PSO-aanvraag, schriftelijk te kennen heeft gegeven aan PSO-Nederland. Let er in dat geval op dat alle communicatie verloopt via de tekenbevoegde die de PSO-aanvraag heeft ingediend.

Privacywetgeving/AVG: Let er bij het invullen van de rekentool en het indienen van een definitieve PSO-aanvraag ook op dat de medewerker die de online MijnPSO rekentool invult, bevoegd is om de gevraagde (geanonimiseerde) gegevens te noteren in het kader van de AVG (Privacywet). Alle verdere communicatie rondom de audit en certificering geschied via deze medewerker. Lees hier meer over de AVG (privacywetgeving) en de PSO. 

 

PSO-audit 

De PSO is een TNO instrument waaraan strikt schemabeheer en toetsing gekoppeld is. Dat geldt ook voor een PSO-30+ certificaat. De toetsingscriteria van de PSO-Norm staan omschreven in de PSO-handleiding van TNO. 

 • Tijdens de PSO-audit toetst de, door u gekozen, certificerende instelling of de (bevroren) initiële aanvraaggegevens (ook wel "eigen opgave") die u heeft ingevuld in MijnPSO correct en compleet zijn. Daarnaast controleert de auditor of de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens corresponderen met de door u opgegeven “Aanvragende organisatie”. Het controleren van de “Initiële aanvraag gegevens” kan ook tot gevolg hebben dat een “Aanvragende organisatie” daalt op het (beoogde) PSO-prestatieniveau. De auditor mag en kan, volgens het strikte schemabeheer, geen aanpassingen doen aan de samenstelling van een “Aanvragende organisatie”. De Certificerende instelling geeft een (audit)rapportage af aan PSO-Nederland over de toe te kennen Aspirant-status of Tredestatus. Het is mogelijk dat het prestatieniveau na audit afwijkt van het prestatieniveau voor audit. Wanneer u in aanmerking komt voor een 30+ Abw certificaat, wordt dit gemeld op het auditrapport.

  

 Ingangsdatum van uw PSO-certificaat

 • Peiljaar: De PSO meet de realisaties van een Aanvragende organisatie over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de peildatum, waarbij de peildatum de laatste dag van het peiljaar is.
 • De peildatum bepaalt de Aanvragende organisatie zelf en kan maximaal drie maanden voor een definitieve aanvraag worden (terug)gelegd. De peildatum kan ook gelijk zijn aan de aanvraagdatum.
 • De ingangsdatum van het PSO-certificaat is de eerste van de eerstvolgende maand, na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag. De auditdatum staat los van de ingangsdatum van het PSO-certificaat. 
 • De auditdatum: De auditdatum staat los van de ingangsdatum van het PSO-certificaat. Het PSO-certificaat treedt daarmee altijd met terugwerkende kracht in werking. De uitgifte van een PSO-certificaat gebeurt altijd na dat de audit heeft plaats gevonden (auditdatum).  

 

Hoe lang duurt een PSO-aanvraag?

Sommige organisaties weten al in welke mate zij actief zijn met Sociaal Ondernemen, mét de benodigde bewijslast voor de PSO-audit. Wanneer het nog onvoldoende inzichtelijk is of en hoeveel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt uw organisatie telt, kunnen de inventarisatiefase en het invullen van deze gegevens in de online MijnPSO rekentool wat langer duren. Heeft u hierbij hulp nodig? Een PSO-gecertificeerde adviseur kan u effectief ondersteunen. 

Doorlooptijden en toekenningsproces

Aanvragende organisatie heeft een definitieve aanvraag ingediend en de audit heeft plaatsgevonden.

De Certificerende Instelling levert uiterlijk twee weken na audit, het auditrapport aan bij PSO-Nederland. Een uitzondering hierop is dat er nog aanvullende zaken aangeleverd dienen te worden: de Aanvragende organisatie heeft na de audit maximaal nog twee weken de tijd om aanvullende bewijslast aan te leveren. Na ontvangst van het auditrapport door de Certificerende Instelling heeft PSO-Nederland nog twee weken de tijd om het auditrapport te verwerken en/of zaken voor te dragen aan het Kernteam. Nadat dit allemaal in orde is, wordt er door PSO-Nederland richting de Aanvragende organisaties gecommuniceerd over de uitkomst (het PSO-niveau). De Aanvragende organisatie ontvangt dan een officieel bericht met het PSO-certificaat van PSO-Nederland. Vervolgens neemt PSO-Nederland contact op met de Aanvragende organisatie om verdere communicatie af te stemmen. Het contact over de eventuele toekenning verloopt de communicatie altijd via de contactpersoon die ook de definitieve PSO-aanvraag heeft ingediend namens de Aanvragende organisatie. 

Hoe lang is het PSO-Keurmerk geldig?

Het PSO-Keurmerk is twee jaar geldig. U kunt hierna een (trede-)certificaat aanvragen via MijnPSO. U doorloopt opnieuw het aanvraagproces, mét een nieuwe toetsing door een certificerende instelling.

 

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: