Wat kost het PSO-Keurmerk?

De investering in een PSO-keurmerk is alleen van toepassing indien er een definitieve PSO-aanvraag is ingediend via stap 6 van de online rekentool www.mijnpso.nl 

De investering voor een PSO-Keurmerk bestaat uit twee delen:

 1. De eenmalige auditkosten (via de Certificerende instelling van uw keuze) per definitieve PSO-aanvraag voor het uitvoeren van de PSO-audit en het opstellen van de auditrapportage. De PSO-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende instelling. In stap 6 van www.mijnpso.nl is het mogelijk om, voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag, één of meerdere offertes voor de PSO-audit aan te vragen. Als 'Aanvragende organisatie' sluit u voor het uitvoeren van de audit een aparte Overeenkomst met de, door u gekozen, Certificerende instelling. De factuur voor de audit ontvangt u van de, door u gekozen, Certificerende instelling. Een PSO-certificering is twee jaar geldig en her-certificering is niet verplicht. Richtlijnen van de auditkosten staan hieronder nader omschreven bij 1.
 2. De jaarlijkse bijdrage (via PSO-Nederland) voor het beheerproces, deelname en doorontwikkeling van de PSO. Een PSO-certificering is (maximaal) twee jaar geldig eindigt daarna automatisch. De factuur hiervoor ontvangt u, na het indienen van een definitieve aanvraag, van PSO-Nederland. Verdere toelichting en voorwaarden voor de PSO-jaarbijdrage en deelname staan hieronder nader omschreven bij 2. 

                   

1. Eenmalige auditkosten (via de Certificerende instelling van uw keuze)

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven in een mandagentabel-richtlijn voor het uitvoeren van de PSO-audit (via de Certificerende instellingen) inclusief het opstellen van de auditrapportage en het aanleveren van de auditrapportage aan PSO-Nederland. Het is mogelijk om, voorafgaand aan het indienen van een definitieve aanvraag, één of meerdere offertes bij de Certificerende instellingen aan te vragen via stap 6 van de online rekentool www.MijnPSO.nl  De auditor voert de PSO-audit uit maakt na de audit een auditrapport op en levert dit rapport binnen twee weken op aan PSO-Nederland. Lees hier meer over de audit- en toekenningsprocedure.

Let op! Het mandagentabel gaat uit van aantal medewerkers uit de PSO-doelgroep en is daarmee niet gebaseerd op het volledige personeelsbestand (Bedrijfsomvang).

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Aspirant-status |  2021

Gemiddeld totaal aantal medewerkers (stap 3B van MijnPSO) Min. aantal Mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Trede 1, 2 of 3 | 2021

Aantal medewerkers uit de PSO-doelgroep (stap 4 / Z MijnPSO) Min. aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

 

Eventuele meer - en wijzigingskosten bij audit-offertes Certificerende instellingen

Het is van belang om via stap 6 van MijnPSO bij één of meerdere Certificerende instellingen een offerte aan te vragen zodat u voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag een goede indicatie heeft m.b.t. de auditkosten inclusief eventuele meer- en wijzigingskosten. De hierboven omschreven richtlijnen (mandagen) zijn dan ook exclusief de volgende eventuele meer- en wijzigingskosten:

 • Eventuele meerkosten voor reistijd of reiskosten voor het bezoeken van de te certificeren 'Aanvragende organisatie'.
 • Eventuele meerkosten voor het uitvoeren van extra werkzaamheden die nodig zijn om corrigerende maatregelen (op een later moment) te beoordelen en de resultaten daarvan te rapporteren. 
 • Eventuele meerkosten bij extra te bezoeken locaties indien het aantal te toetsten dossiers van personen uit de PSO-doelgroep  en het aantal te interviewen medewerkers niet op 1 locatie mogelijk is. De uitgebreide omschrijving van deze richtlijn staat omschreven in bijlage 2B van de PSO-handleiding.
 • Eventuele wijzigingskosten voor het laten doorvoeren van wijzigingen na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag en voorafgaand aan de PSO-audit. Dit betreft wijzigingen die de 'Aanvragende organisatie' zelf aanvraagt. 
 • Eventuele wijzigingskosten voor het veranderen van Certificerende instelling na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag. In dat geval worden er wijzigingskosten in rekening gebracht van € 100,- excl. btw.
 • Registratie- en licentievergoeding: PSO-Nederland geeft de audit (toetsing) uit handen aan Certificerende instellingen. Een deel van dit auditproces zoals de toekenning en de uitgifte van het PSO-certificaat worden, in tegenstelling tot andere certificatieschema’s, door PSO-Nederland uitgevoerd. Dit onderdeel van het auditproces wordt deels betaald uit de administratiekosten die de Certificerende instellingen doorberekenen aan de 'Aanvragende organisatie'. Bij veel andere certificatieschema’s worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd of staan deze kosten ook apart vermeld. Bij een auditofferte of -factuur voor een PSO-audit worden deze kosten afzonderlijk benoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding. 

 

2. Jaarlijkse bijdrage (via PSO-Nederland) 

Het PSO-certificaat is (maximaal) twee jaar geldig. De overeenkomst eindigt automatisch na twee jaar. Aan de tweejaarlijkse deelname zijn kosten verbonden. Deze jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op totaal aantal fte dat werkzaam is binnen uw 'Aanvragende organisatie'. Dit is het aantal "fte" zoals ingevoerd en gecontroleerd door auditor in "stap 3B" van de www.MijnPSO.nl  rekentool. De datum van definitieve PSO-aanvraag is leidend voor zowel de eerstejaars als de tweedejaars jaarbijdrage. Deze jaarbijdragen vindt u ook terug in uw Deelnameovereenkomst.

PSO-jaarbijdrage tabel: Overzicht PSO-jaarbijdrage o.b.v. aantal fte zoals ingevuld bij definitieve PSO-aanvraag en resultaat na audit |  2021

Totaal aantal fte Aanvragende organisatie (van-tot)  Jaarbijdrage
2 - 25 fte € 500,-
25 - 50 fte € 950,-
50 - 100 fte € 1.500,- 
100 - 250 fte € 2.250,-
250 - 500 fte € 3.500,- 
500 - 1.000 fte € 4.750,-
> 1.000 fte € 5.950,-
PSO 30+ Abw certificaat  **

 **Bij het in aanmerking komen voor het  PSO 30+ Abw certificaat worden er naast de reguliere jaarbijdrage eenmalig administratiekosten van €150,- in rekening gebracht voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland. 

Wanneer ontvangt u de (eerste) factuur voor uw PSO-jaarbijdrage?

Binnen twee weken na het indienen van een (definitieve) PSO-aanvraag ontvangt u van PSO-Nederland de factuur voor de eerstejaars jaarbijdrage o.b.v. de door u ingediende aanvraaggegevens. PSO-Nederland hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Het factureren van de PSO-jaarbijdrage staat los van eventuele auditresultaten en/of het moment waarop de PSO-audit plaats vindt. Annuleren van de definitieve PSO-aanvraag is mogelijk. Onderstaand treft u hiertoe de mogelijkheden aan. De eventuele ingangsdatum van een PSO-certificaat, inclusief de facturatie van de PSO-jaarbijdrage, is gekoppeld aan uw definitieve aanvraagdatum (stap 6 van MijnPSO). Betaling van de eerstejaars jaarbijdrage is één van de voorwaarden voor het toekennen van het PSO-certificaat.

Kosten bij wijziging of annulering door 'Aanvragende organisatie'

Annuleringskosten

Wanneer u via www.mijnpso.nl een definitieve aanvraag indient, gaat u als 'Aanvragende organisatie' akkoord met de Deelnameovereenkomst en de Algemene voorwaarden van PSO-Nederland. De looptijd van de Deelnameovereenkomst is twee jaar en kan niet zomaar tussentijds worden opgezegd. Annuleren van uw ingediende definitieve PSO-aanvraag is alleen mogelijk onder de volgende (financiële) condities:

 • Indien u binnen drie maanden na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag en voor de eerste auditdag afziet van deelname, dan brengt PSO-Nederland u eenmalige annuleringskosten in rekening van €250,- excl. btw. voor het handmatig doorvoeren en verwijderen van de gegevens in de online beheeromgevingen. De eerste en tweede jaars jaarbijdrage vervallen in dit geval. Indien uw organisatie binnen één maand een nieuwe PSO-aanvraag indient dan wordt de helft van de annuleringskosten (€ 125,- excl btw) verrekend met de nieuwe jaarbijdrage.  
 • Indien u na drie maanden na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag en voor de eerste auditdag afziet van deelname, wordt alleen de eerstejaars jaarbijdrage in rekening gebracht door PSO-Nederland. De tweede jaars jaarbijdrage vervalt in dit geval. 
 • (Restitutie)beleid bij voortijdige her-certificering: voortijdig een nieuwe PSO-aanvraag indienen is mogelijk. Indien een organisatie besluit om binnen de tweejaarlijkse geldigheid van het lopende PSO-certificaat, een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen (bijvoorbeeld omdat de organisatie een hoger PSO-score beoogd) dan wordt er geen restitutie van de jaarbijdrage verleend van het dan al lopende jaar. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de zogenoemde drie maanden regeling: het is mogelijk om in de drie maanden voorafgaand aan de afloop van het eerste jaar een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen. In dat geval wordt er geen tweedejaars jaarbijdrage meer in rekening gebracht. Er komt dan weer een nieuwe Deelnameovereenkomst tot stand met een nieuwe jaarbijdrage o.b.v. de nieuwe PSO-aanvraag.

 

Wijzigingskosten

 • Indien u voor audit verandert van Certificerende instelling, dan wordt er € 100,- excl. btw. in rekening gebracht om het MijnPSO account om te laten zetten.
 • Indien na audit de organisatienaam van de ‘Hoofdaanvrager’ gedeeltelijk gewijzigd dient te worden o.b.v. punten, komma's, hoofdletters, B.V., stichting, b.v. VOF, etc. dan worden hiervoor extra wijzigingskosten in rekening gebracht van €100,- excl. btw. voor het handmatig doorvoeren van de naam aanpassing op de diverse documenten, het PSO-certificaat en in de online omgeving.
 • Indien na audit de organisatienaam van de ‘Hoofdaanvrager’ volledig gewijzigd dient te worden (een nieuwe organisatienaam) dan geldt dit als annulering van de bestaande Deelnameovereenkomst. Er wordt dan een nieuwe Deelnameovereenkomst (op naam van de Hoofdaanvrager) opgesteld en gesloten tussen de Hoofdaanvrager en PSO-Nederland.  De annulerings- en wijzigingskosten bedragen €250,- voor het opstellen van een nieuwe Deelnameovereenkomst en het handmatig doorvoeren van de naamswijzigingen op de diverse documenten, het PSO-certificaat en in de online omgevingen. Overige wijzigingen na toekenning vallen hier ook onder.

Kosten bij annulering door PSO-Nederland

Wanneer wordt uw definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling genomen en daarmee geannuleerd?

 • PSO-Nederland neemt alleen geanonimiseerde aanvragen in behandeling. Indien u toch een definitieve aanvraag indient waarin namen van medewerkers of BSN nummers verwerkt staan, is PSO-Nederland genoodzaakt om de definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling te nemen en te annuleren. Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht van €250,- excl. Btw. 
 • Wanneer het e-mailadres van de medewerker die een definitieve PSO-aanvraag indient namens de 'Aanvragende organisatie' niet direct herleidbaar is naar de 'Aanvragende organisatie' is PSO-Nederland genoodzaakt om de definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling te nemen en te annuleren. Het op de hoogte stellen van PSO-Nederland over een niet direct herleidbaar maar toch (teken)bevoegd contactpersoon is mogelijk door, voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag, een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. Een Mijn PSO klantaccount is strikt verbonden aan het e-mailadres waarmee de definitieve PSO-aanvraag is ingediend en kan daarmee niet gewijzigd worden. Voor het annuleren of openstellen van een online Rekentool worden annuleringskosten in rekening gebracht van €250,- excl btw.
 • Indien u gedurende audit afziet van deelname of indien u de gevraagde bewijslast binnen twee weken na de audit niet kan overleggen aan de auditor, wordt alleen de eerstejaars jaarbijdrage in rekening gebracht door PSO-Nederland en wordt er geen PSO-certificaat verstrekt.

Ingangsdatum van uw PSO-certificaat 

De (definitieve) aanvraagdatum bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat. De ingangsdatum van het PSO-certificaat is altijd de eerstvolgende dag van de daaropvolgende maand, na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag zoals ingediend via www.mijnpso.nl . Voorbeeld: Wanneer u 15 augustus een definitieve PSO-aanvraag indient via Mijn PSO dan wordt de ingangsdatum van uw PSO-certificaat 1 september. Het bepalen van de ingangsdatum van een PSO-certificaat maakt expliciet onderdeel uit van de PSO-Norm waardoor hier niet van afgeweken kan worden.

Looptijd van uw PSO-certificaat

Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig en eindigt automatisch na twee jaar. PSO Nederland stuurt drie maanden en een jaar voor einde looptijd van uw PSO-certificaat een mail om te attenderen dat uw PSO-certificaat afloopt en op welke wijze uw organisatie een her-certificering kan indienen. Lees hier meer over het PSO-aanvraagproces, doorlooptijden en her-certificering. Het is tevens mogelijk om voortijdig een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen. Onderstaand leest u over het restitutiebeleid bij voortijdige her-certificering. 

 

Voucherregeling voor leden van Cedris 

Voor leden van Cedris geldt dat ze voor aanvraag van een PSO 30+ certificering een voucher kunnen verkrijgen. Deze kortingsvoucher wordt uitgegeven aan alle Cedris-leden en verleent een eenmalige korting van 20% op de PSO-jaarbijdrage bij het indienen van een PSO-aanvraag na 1 maart 2018. PSO-Nederland verstrekt kortingsvouchers van 20% aan PSO 30+ organisaties die zich als nieuw lid aansluiten bij de Cedris. Vraag de exacte voorwaarden na via info@pso-nederland.nl 

Wat gebeurt er met uw jaarbijdrage?

De PSO-prestatieladder is in 2010 gestart als initiatief uit de markt en wordt continu doorontwikkeld in samenwerking met de markt, onder regie van TNO. TNO is eigenaar van de PSO. PSO-Nederland is de uitvoerende beheerorganisatie die de PSO beheert, positioneert en uitgeeft. PSO-Nederland voert deze kerntaken uit als zogenoemde regieorganisatie: deze taken worden onder regie van PSO-Nederland door diverse professionele partijen uitgevoerd. Op deze wijze is PSO-Nederland beter in staat om de kwaliteit en de continuïteit van de PSO in de markt maximaal te borgen, zonder daarbij gebruik te maken van subsidies van overheden of donaties van fondsen (voor meer informatie zie prijsbeleid onderstaand). Voor deelname aan de PSO betaalt de ‘Aanvragende organisatie’ een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. De PSO (jaar)bijdrage is o.a. nodig om de PSO-Prestatieladder continu door te ontwikkelen en de (beheer)kosten van de PSO-prestatieladder dekkend te houden. Hieronder vallen o.a. de volgende kerntaken:

 • Alle ICT infrastructuren inclusief de benodigde beveiligingsstructuren en toepassingen die noodzakelijk zijn bij een continue gebruik van MijnPSO als vrijblijvend online meetinstrument voor alle gebruikers, de MijnPSO aanvraagportal, de online PSO- testomgevingen, klantomgeving- en de online auditomgevingen. Het continue testen, monitoren en het doorvoeren van verbeteringen omvat een primair onderdeel van het ICT-proces.
 • De PSO-helpdesk t.b.v. klantvragen, afhandeling bezwaar & klachten, behandeling Kernteamvragen, ICT-technische vragen (zoals MijnPSO), beheer-technische vragen en algemene informatievragen.
 • Het online beheer van het certificeringsschema zoals de aanvraag- en de secundaire controle-fase na ontvangst auditrapporten en de eventuele toekenningen inclusief het opmaken van PSO-certificaten, procesmonitoring, facturering en financiën en de informatievoorziening richting de gebruikersgroepen en klanten m.b.t. de toekenning van het PSO-certificaat.
 • De communicatie inclusief websitebeheer, social media activiteiten, informatie rondom Social return, sociaal ondernemen en de PSO, diverse formats zoals  handreikingen en handleidingen die een bijdrage leveren aan Socialer ondernemen en het invullen van de MijnPSO omgeving. Communicatie, informatie en ondersteuning richting publieke organisaties die de PSO wensen toe te passen als extra instrumentarium bij opdrachtverstrekkingen en/of arbeidsmarktbeleid. Websitecontent voor de websites van MijnPSO en PSO-Nederland. Eventuele uitreikingen van PSO-certificaten vallen ook onder de Communicatie activiteiten.
 • De continue PSO-doorontwikkeling onder regie van TNO en de jaarlijkse implementatie van de nieuwe PSO-handleiding in alle ICT omgevingen inclusief toebehorende informatievoorziening richting stakeholders en gebruikersgroepen. PSO-Nederland verzamelt signalen vanuit de markt en diverse gebruikersgroepen en draagt deze aan bij TNO. PSO-Nederland is tevens nauw betrokken bij de continue doorontwikkeling van de PSO.  
 • Het onderhouden en faciliteren van de diverse gremia  om de PSO heen zoals de maandelijkse bijeenkomsten van het PSO-kernteam, de Raad van advies, de Commissie van Deskundigen, de Gebruikersraad, het Kennisnetwerk overheid,  en Harmonisatie bijeenkomsten van de auditoren en de activiteiten rondom het licentieschap van de PSO-adviseurs. Het omzetten van ideeën die voortvloeien uit de diverse gremia ’s naar toepassingen voor diverse gebruikersgroepen.
 • Harmonisatie auditoren. Dit omvat naast de harmonisatiebijeenkomsten ook het meelopen en bijwonen van audits met de auditoren in het kader van de harmonisatie van de toetsing van het PSO-schema.
 • Uitoefenen van de informatiefunctie richting publieke en private opdrachtgevers rondom de PSO.
 • Het participeren van TNO en PSO-Nederland binnen de diverse gremia van informatie- en projectbijeenkomsten of landelijke initiatieven die verband houden met socialer ondernemen i.r.t. de PSO. Daarnaast worden er activiteiten uitgevoerd die verband houden met het borgen van de informatiepositie i.r.t. politieke- en wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot het veld van Socialer ondernemen.
 • De continue ontwikkeling, monitoring en verbetering van de onderlinge samenhang van alle hierboven omschreven processen t.b.v. de kwaliteitsborging.

Prijsbeleid PSO jaarbijdrage 

Het prijsbeleid wordt bepaald door TNO in afstemming met PSO-Nederland en is gericht op het borgen van de kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit van de PSO als TNO-product voor de lange termijn. In dit kader is er expliciet voor gekozen om de PSO niet afhankelijk te laten zijn van subsidies van overheden of donaties van fondsen. Dit is een strategische afweging die aansluit bij de lange termijn gedachte van de PSO en geldt tevens als belangrijke randvoorwaarde voor gebruikers, overheden, beursgenoteerde organisaties en (pensioen)fondsen om te kiezen voor de PSO als arbeidsmarktinstrument. De PSO-jaarbijdrage wordt tweejaarlijks geëvalueerd en vastgesteld door TNO.  Gedurende een lopende PSO-certificering wordt de hoogte van de bijbehorende jaarbijdrage nooit gewijzigd. Uitgangspunt bij het vaststellen van de jaarbijdrage is dat de deelnemende PSO-organisaties o.b.v. gemiddeld aantal fte (stap 3B van MijnPSO) naar rato bijdragen aan de kosten van de PSO-prestatieladder. 


Direct naar: