Wat kost het PSO-Keurmerk?

U betaalt alleen voor het PSO-keurmerk als u een definitieve PSO-aanvraag hebt ingediend via stap 6 van www.mijnpso.nl. Die investering bestaat uit twee delen:  

De investering voor een PSO-Keurmerk bestaat uit twee delen:

 1. De eenmalige auditkosten aan de certificerende instelling van uw keuze voor het uitvoeren van de PSO-audit. Deze factuur ontvangt u van de certificerende instelling die u hebt gekozen. Richtlijnen van de auditkosten staan hieronder nader omschreven bij onderdeel 1.
 2. De jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland voor deelname aan de PSO. Een PSO-certificering is (maximaal) twee jaar geldig. De deelnameovereenkomst tussen PSO-Nederland en Aanvragende organisatie wordt daarom aangegaan voor de duur van twee jaar en eindigt daarna automatisch. Er kunnen ook kosten zijn bij annulering, voortijdige hercertificering of als u iets wilt wijzigen. Verdere toelichting en voorwaarden voor de PSO-jaarbijdrage en deelname staan hieronder nader omschreven bij onderdeel 2. 

De jaarlijkse bijdrage is onder meer nodig om de PSO verder te ontwikkelen en de kosten te dekken. Meer informatie over de PSO-jaarbijdrage en het prijsbeleid, de annuleringskosten voor en na de audit en de richtlijnen voor de auditkosten leest u op deze pagina.      

1. Eenmalige auditkosten 

De investering in het PSO-keurmerk bestaat uit twee delen: 1. de eenmalige auditkosten en 2. de jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland voor de tweejarige deelname aan de PSO. De eenmalige auditkosten betaalt u per definitieve PSO-aanvraag voor het uitvoeren van de PSO-audit (toetsing) en voor het auditrapport. Een onafhankelijke certificerende instelling voert de PSO-audit uit. In stap 6 in MijnPSO vraagt u als (Aanvragende) organisatie zelf offertes aan bij certificerende instellingen die een PSO-audit mogen uitvoeren en sluit u zelf een auditovereenkomst met een van hen af. De auditor stuurt u een factuur voor de audit. Een PSO-certificering is twee jaar geldig; hercertificering is niet verplicht.

In de tabellen vindt u een indicatie van de tarieven in een mandagentabelrichtlijn voor het uitvoeren van de PSO-audit, inclusief het auditrapport en het aanleveren daarvan aan PSO-Nederland. De auditor maakt dat rapport na de audit en stuurt dat binnen twee weken naar PSO-Nederland. U leest hier meer over de audit- en toekenningsprocedure.

Let op! De mandagentabel gaat uit van het aantal medewerkers uit de PSO-doelgroep en is dus niet gebaseerd op het volledige personeelsbestand (de bedrijfsomvang).

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij PSO-audit Aspirant-status  

Gemiddeld totaalaantal medewerkers (stap 3B in MijnPSO) Minimaal aantal mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij PSO-audit Basistrede, trede 1, 2 en 3 | 

Aantal medewerkers uit de PSO-doelgroep (stap 4 / Z in MijnPSO) Minimaal aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

Meerkosten bij audit-offertes

Dat u bij een of meer certificerende instellingen een offerte aanvraagt is ook van belang omdat u daarmee een goede indicatie hebt van de auditkosten en van mogelijke meerkosten, zoals bij wijzigingen. De richtlijnen (mandagen) in de tabel zijn dan ook exclusief de volgende eventuele meerkosten:

 • reistijd of reiskosten voor bezoek aan de Aanvragende organisatie;
 • extra werkzaamheden die nodig zijn om corrigerende maatregelen op een later moment te beoordelen en de resultaten daarvan te rapporteren;
 • extra te bezoeken locaties als niet alle medewerkers op één plaats geïnterviewd kunnen worden, terwijl de offerte daar wel van uitgaat. Een uitgebreide omschrijving van deze richtlijn vindt u in bijlage 2B van de PSO-handleiding;
 • het doorvoeren van uw wijzigingen na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag en voorafgaand aan de PSO-audit;
 • het veranderen van certificerende instelling na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag. In dat geval worden er wijzigingskosten in rekening gebracht van € 100,- exclusief btw. door PSO-Nederland
 • registratie- en licentievergoeding: PSO-Nederland geeft de audit uit handen aan certificerende instellingen. Een deel van dit auditproces, zoals de toekenning en de uitgifte van het PSO-certificaat, worden in tegenstelling tot andere certificatieschema’s door PSO-Nederland uitgevoerd. Dit onderdeel van het auditproces wordt deels betaald uit de administratiekosten die de certificerende instellingen doorberekenen aan de Aanvragende organisatie. Bij veel andere certificatieschema’s worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd of staan deze kosten apart vermeld. In een auditofferte of op een auditfactuur voor een PSO-audit zijn deze kosten afzonderlijk genoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding.

 

2. Jaarlijkse bijdrage 

De investering in het PSO-keurmerk bestaat uit twee delen: 1. de eenmalige auditkosten en 2. de jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland voor de tweejarige deelname aan de PSO. Die bijdrage is onder meer nodig om de PSO verder te ontwikkelen en de kosten te dekken. Onderstaand leest u hier meer over. Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig. De deelnameovereenkomst tussen PSO-Nederland en Aanvragende organisatie wordt daarom aangegaan voor de duur van twee jaar en eindigt daarna automatisch.

Aan de tweejaarlijkse deelname zijn kosten verbonden, die we jaarlijks declareren. Deze jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op het totale aantal fte van de Aanvragende organisatie, namelijk het aantal fte dat u bij stap 3B hebt ingevoerd in MijnPSO en dat is gecontroleerd door de auditor.  Het is mogelijk dat uw jaarbijdrage na audit alsnog naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. In dat geval ontvangt u na de audit nog een correctiefactuur.

De datum van de definitieve PSO-aanvraag is leidend voor zowel de eerstejaars als de tweedejaars jaarbijdrage. Het onderstaande jaarbijdrage tabel vindt u ook terug in de Deelnameovereenkomst die u met PSO-Nederland hebt gesloten bij het indienen van een definitieve PSO-aanvraag na 1 april 2023. Heeft u eerder dan 1 april 2023 een definitieve PSO-aanvraag ingediend? Dan geldt de jaarbijdrage tabel zoals vermeld in uw Deelnameovereenkomst. Uw Deelnameovereenkomst ontvangt u altijd per email, direct na het indienen van een definitieve PSO-aanvraag.

Overzicht PSO-jaarbijdrage op basis van het aantal fte dat is ingevuld in de definitieve PSO-aanvraag en het resultaat na audit (vanaf 1 april 2023)

Totaal aantal fte Aanvragende organisatie (van-tot)  Jaarbijdrage
2 - 25 fte € 525,-
25 - 50 fte € 997,50
50 - 100 fte € 1.575,- 
100 - 250 fte € 2.362,50
250 - 500 fte € 3.675,- 
500 - 1.000 fte € 4.987,50
> 1.000 fte € 6.247,50
PSO 30+ Abw certificaat  **

 **Komt u in aanmerking voor het PSO 30+ certificaat, dan brengen we naast de reguliere jaarbijdrage eenmalig administratiekosten van € 150,- in rekening. Dat is voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland.

Wanneer ontvangt u de facturen voor uw PSO-jaarbijdrage?

De factuur voor de eerstejaars jaarbijdrage ontvangt u twee weken na het indienen van uw definitieve PSO-aanvraag via stap 6 in MijnPSO. De factuur voor de tweedejaars jaarbijdrage ontvangt u één jaar na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag. PSO-Nederland hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Hieronder leest u hoe dit zit:

Het moment van factureren van de eerstejaars jaarbijdrage staat los van het moment waarop de PSO-audit of eventuele toekenning van de certificering door PSO-Nederland plaatsvindt. Binnen de PSO-norm wordt de ingangsdatum van de PSO-certificering en daarmee ook de ingangsdatum van de Deelnameovereenkomst bepaalt door het moment van het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in stap 6 van MijnPSO. De definitieve PSO-aanvraagdatum bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat: de ingangsdatum is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat u de definitieve PSO-aanvraag hebt ingediend in MijnPSO. Het bepalen van de ingangsdatum van een PSO-certificaat maakt deel uit van de PSO-norm en wordt door uzelf bepaalt, daarom kan daar niet van afgeweken worden. 

De auditdatum en/of eventuele toekenningsdatum door PSO-Nederland staan expliciet los van de ingangsdatum van de PSO-certificering en daarmee ook de ingangsdatum van de Deelnameovereenkomst. Een PSO-certificering wordt altijd met terugwerkende kracht toegekend door PSO-Nederland. De verschillende datums maken op de volgende manier onderdeel uit van de PSO-norm:

 • De ingangsdatum van de Deelname is strikt gekoppeld aan de definitieve PSO-aanvraagdatum en de Deelnameovereenkomst die tot stand is gekomen bij het indienen van de definitieve PSO-aanvraag. Dit moment bepaalt u zelf. 
 • De ingangsdatum van de PSO-certificering is strikt gekoppeld aan de definitieve PSO-aanvraagdatum. Dit moment bepaalt u ook zelf. Binnen de PSO-norm staan de ingangsdatum van de PSO-certificering en Deelname expliciet los van de auditdatum of eventuele toekenningsdatum door PSO-Nederland.  

U kunt de definitieve PSO-aanvraag annuleren, daarover leest u hierna meer. De ingangsdatum van een PSO-certificaat en de facturatie van de jaarbijdrage is gekoppeld aan uw definitieve aanvraagdatum (stap 6 van MijnPSO). De betaling van de eerstejaars jaarbijdrage is een van de voorwaarden voor het toekennen van het PSO-certificaat.

Kosten voor annulering, voortijdige hercertificering en wijzigingen 

Hebt u de definitieve aanvraag ingediend, maar wilt u die annuleren? Of wilt u een voortijdige hercertificering of wijzigingen doorgeven? Daar zijn kosten aan verbonden.

 

Annuleringskosten 

Als een definitieve aanvraag indient gaat u als Aanvragende organisatie akkoord met de deelnameovereenkomst en de algemene voorwaarden van PSO-Nederland. De looptijd van de deelnameovereenkomst is twee jaar en die kunt u niet zomaar tussentijds opzeggen. Dat kan alleen onder deze voorwaarden:

 • Ziet u binnen drie maanden na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag en voor de eerste auditdag af van deelname? Dan brengt PSO-Nederland u eenmalig annuleringskosten in rekening van € 250,- exclusief btw. Dat is voor het handmatig doorvoeren en verwijderen van de gegevens in de online beheeromgevingen. De eerstejaars en tweedejaars jaarbijdrage vervallen. Als uw organisatie binnen één maand een nieuwe PSO-aanvraag indient, dan verrekenen we de helft van de annuleringskosten (dus € 125,- exclusief btw) met uw nieuwe jaarbijdrage.
 • Ziet u na de toekenning  van de PSO-certificering af van deelname? Dan brengen we de eerstejaars en tweedejaars jaarbijdrage in rekening. Er is bij het indienen van de definitieve PSO-aanvraag een Deelnameovereenkomst tot stand gekomen en aangegaan voor de duur van twee jaar. Daarnaast is er een PSO-certificaat afgegeven met een geldigheid voor de duur van twee jaar.

 

Kosten voor voortijdige hercertificering en bijcertificering

Het beleid van PSO-Nederland voor voortijdige hercertificering en bijcertificering is:

 • U sluit een tweejarige deelnameovereenkomst af met PSO-Nederland. Als u binnen deze twee jaar een nieuwe PSO-aanvraag indient, verlenen we geen restitutie van de jaarbijdrage van het dan al lopende jaar. U kunt wel gebruikmaken van de zogenoemde driemaandenregeling: u kunt in de drie maanden voorafgaand aan de afloop van het eerste jaar een nieuwe PSO-aanvraag indienen. We brengen in dat geval geen tweedejaars jaarbijdrage meer in rekening. Er komt dan een nieuwe deelnameovereenkomst tot stand met een nieuwe jaarbijdrage, gebaseerd op een nieuwe PSO-aanvraag. Bij een voortijdige hercertificering in het tweede deelnamejaar verlenen we geen restitutie.
 • Als (een onderdeel van) een PSO-gecertificeerde Aanvragende organisatie tijdens de lopende termijn een PSO-aanvraag indient om zich opnieuw te laten certificeren, of een of meer Onderliggende entiteiten wil bijcertificeren (bij de huidige certificering of separaat), dan zult u een nieuwe PSO-aanvraag moeten indienen met die entiteiten. Is er al een PSO-certificatie van kracht op een KvK-nummer dat opnieuw PSO-gecertificeerd wordt, dan vervalt de eerder afgegeven PSO-erkenning waarvan dit KvK-nummer deel uitmaakte.

 

Wijzigingskosten

U kunt na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag nog wijzigingen doorgeven, maar daar zijn in deze gevallen kosten aan verbonden:

 • Als na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag verandert van certificerende instelling, dan brengen we € 100,- exclusief btw in rekening om dit in uw MijnPSO-account te wijzigen.
 • Wijzigt u na de audit de organisatienaam gedeeltelijk, bijvoorbeeld de spelling of interpunctie (B.V.-bv, stichting-Stichting, V.O.F-vof enzovoort)? Dan brengen we € 100,- exclusief btw in rekening voor het handmatig doorvoeren van aanpassingen op bijvoorbeeld het PSO-certificaat en in de online omgeving.
 • Wijzigt gedurende of na de audit de organisatienaam van de Hoofdaanvrager in zijn geheel, dus geeft u of de auditor een nieuwe naam door? Dan geldt dit als annulering van de bestaande deelnameovereenkomst. We sluiten dan een nieuwe deelnameovereenkomst met de correcte Hoofdaanvrager. De annulerings- en wijzigingskosten bedragen € 250,- exclusief btw om een nieuwe deelnameovereenkomst op te stellen en voor het handmatig doorvoeren van de naamswijziging op bijvoorbeeld het PSO-certificaat en in de online omgeving. Andere wijzigingen na de audit vallen hier ook onder.

Kosten voor annulering door PSO-Nederland

Wanneer wordt uw definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling genomen en daarmee geannuleerd? Er zijn twee gevallen waarbij PSO-Nederland de PSO-aanvraag annuleert: 

 1. PSO-Nederland neemt alleen geanonimiseerde aanvragen in behandeling. Dient u een definitieve PSO-aanvraag in waarin namen van medewerkers of BSN-nummers zijn verwerkt? Dan zijn we genoodzaakt om de aanvraag te annuleren. Hiervoor brengen we annuleringskosten in rekening van € 250,- exclusief btw. 
 2. Is het e-mailadres van Accounthouder – dus de medewerker die de aanvraag indient – niet direct herleidbaar tot de Aanvragende organisatie? Dan zijn we genoodzaakt om de aanvraag te annuleren. Het is wel mogelijk om een ander e-mailadres te gebruiken, maar alleen als u dat eerst meldt aan PSO-Nederland. Dat doet u door een e-mail te sturen naar info@pso-nederland.nl. Een MijnPSO-account is strikt verbonden aan het e-mailadres waarmee de definitieve PSO-aanvraag is ingediend en kan niet gewijzigd worden. Voor het omzetten van de definitieve PSO-aanvraag brengen we annuleringskosten in rekening van € 250,- exclusief btw.

Als uw organisatie binnen één maand een nieuwe PSO-aanvraag indient, dan verrekenen we de helft van de annuleringskosten (dus € 125,- exclusief btw) met uw nieuwe jaarbijdrage.

Ingangsdatum van uw PSO-certificaat 

De aanvraagdatum bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat: de ingangsdatum is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat u de definitieve PSO-aanvraag hebt ingediend in MijnPSO. Dient u bijvoorbeeld op 15 augustus een definitieve PSO-aanvraag indient, dan wordt de ingangsdatum van uw PSO-certificaat 1 september. Het bepalen van de ingangsdatum van een PSO-certificaat maakt deel uit van de PSO-norm, daarom kan daar niet van afgeweken worden.

Looptijd van uw PSO-certificaat

Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig en eindigt automatisch na die twee jaar. Drie maanden voor de afloop van het PSO-certificaat ontvangt u op het bij ons bekende e-mailadres daarvan een melding. Daarin leest u ook hoe u een aanvraag voor hercertificering kan indienen. U leest hier meer over het PSO-aanvraagproces. Het is ook mogelijk om voortijdig een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er met uw jaarbijdrage?

PSO-Nederland is de uitvoerende organisatie die de PSO beheert, positioneert en uitgeeft. PSO-Nederland voert deze kerntaken uit als zogenoemde regieorganisatie: deze taken worden onder regie van PSO-Nederland door diverse professionele partijen uitgevoerd. Zo kan PSO-Nederland beter de kwaliteit en de continuïteit van de PSO in de markt maximaal borgen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is in 2010 gestart als initiatief uit de markt en wordt continu verder ontwikkeld in samenwerking met de markt, onder regie van TNO. TNO is eigenaar van de PSO. De PSO maakt geen gebruik van subsidies van overheden of donaties van fondsen. Voor deelname aan de PSO betalen organisaties een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Voor deelname aan de PSO betalen organisaties een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Die bijdrage is onder meer nodig om de PSO continu te ontwikkelen en de kosten te dekken. Hier leest u meer over die taken en ontwikkelkosten.

Prijsbeleid PSO-jaarbijdrage 

TNO bepaalt het prijsbeleid in afstemming met PSO-Nederland. Het beleid is gericht op het borgen van de kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit van de PSO als TNO-product voor de lange termijn. Er is daarom expliciet voor gekozen om de PSO niet afhankelijk te laten zijn van subsidies van overheden of donaties van fondsen. Dit is een strategische afweging die aansluit bij de langetermijngedachte van de PSO en geldt tegelijk als een belangrijke randvoorwaarde voor gebruikers, overheden, beursgenoteerde organisaties en (pensioen)fondsen om te kiezen voor de PSO als arbeidsmarktinstrument. De PSO-jaarbijdrage wordt tweejaarlijks geëvalueerd en vastgesteld door TNO. Gedurende een lopende PSO-certificering wordt de hoogte van de bijbehorende jaarbijdrage nooit gewijzigd. Uitgangspunt bij het vaststellen van de jaarbijdrage is dat de deelnemende PSO-organisaties op basis van het gemiddeld aantal fte (stap 3B van MijnPSO) naar rato bijdragen aan de kosten van de PSO.


Direct naar: