Wat kost het PSO-Keurmerk?

De investering in een PSO-keurmerk is alleen van toepassing indien er een definitieve PSO-aanvraag is ingediend via stap 6 van de online rekentool www.mijnpso.nl 

De investering voor een PSO-Keurmerk bestaat uit twee delen:

 1. De eenmalige auditkosten per definitieve PSO-aanvraag voor het uitvoeren van de PSO-audit. De PSO-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende instelling. In stap 6 van www.mijnpso.nl is het mogelijk om meerdere offertes voor de PSO-audit aan te vragen om een definitieve PSO-aanvraag in te dienen. Als Aanvragende organisatie  sluit u voor het uitvoeren van de audit een aparte Overeenkomst met de Certificerende instelling naar keuze. De factuur voor de audit ontvangt u van de, door u gekozen, Certificerende instelling. Een PSO-certificering is twee jaar geldig en hercertificering is niet verplicht. Richtlijnen van de auditkosten staan hieronder nader omschreven.
 2. De jaarlijkse bijdrage voor het beheerproces, deelname en doorontwikkeling van de PSO. Een PSO-certificering is twee jaar geldig en wordt niet automatisch verlengd. De factuur hiervoor ontvangt u, na het indienen van een definitieve aanvraag, van PSO-Nederland. Verdere toelichting en voorwaarden voor de PSO-jaarbijdrage en deelname staan hieronder nader omschreven. 

                   

1. Eenmalige auditkosten (via de Certificerende instellingen)

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven in een mandagentabel-richtlijn voor het uitvoeren van de PSO-audit (via de Certificerende instellingen). Het is mogelijk om, voorafgaand aan het indienen van een definitieve aanvraag, een of meerdere offertes bij de Certificerende instellingen aan te vragen via stap 6 van de online rekentool www.MijnPSO.nl  De auditor maakt na de audit een auditrapport op. Lees hier meer over de audit- en toekenningsprocedure.

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Aspirant-status |  2019

Grootteklasse (aantal medewerkers) Min. aantal Mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Trede 1, 2 of 3 | 2019

Grootteklasse (aantal medewerkers PSO-doelgroep) Min. aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

 

 • De richtlijnen voor het vaststellen van het aantal te toetsten dossiers staan omschreven in bijlage 2B van de PSO-handleiding. De richtlijnen voor het aantal te toetsten dossiers van personen uit de PSO-doelgroep  is gebaseerd op het aantal personen uit de PSO-doelgroep zoals vermeld in de PSO-aanvraag. Als er meer dan 6 personen uit de PSO doelgroep in het peiljaar werkzaam zijn (geweest) bij de Aanvragende PSO-organisatie en Onderliggende entiteiten, dan zal er een toetsing plaatsvinden op basis van een steekproef. 
 • De richtlijnen voor het aantal te bezoeken Onderliggende entiteiten of het aantal op het certificaat te vermelden vestigingen staan omschreven in bijlage 2B van de PSO-handleiding.

Additionele kosten audit-offertes Certificerende instellingen

De hierboven omschreven richtlijnen zijn exclusief:

 • Reistijd of reiskosten voor het bezoeken van de te certificeren Aanvragende organisatie.
 • Eventuele extra reistijd bij extra te bezoeken Onderliggende entiteiten (indien afwijkende locaties) of derden partijen (zoals SW- of uitzendorganisaties). Het is ook mogelijk om een eventuele derde partij aanwezig te laten zijn bij u op de locatie, gedurende de audit.
 • Afhankelijk van de (afwijkende) resultaten van de audit kunnen extra werkzaamheden nodig zijn om corrigerende maatregelen te beoordelen en de resultaten daarvan te rapporteren. Beoordeling kan geschieden door middel van een extra audit op locatie, dan wel een administratieve beoordeling van de maatregelen.
 • Registratie- en licentievergoeding: PSO-Nederland geeft de audit uit handen aan Certificerende instellingen. De toekenning, het opmaken van de interne rapportages, het harmoniseren en opleiden van de auditoren, de kwaliteitsborging van de uitvoering van de audits, de toegang tot de digitale omgeving voor auditoren en de uitgifte van het PSO-keurmerk worden deels betaald uit de administratiekosten die de Certificerende instellingen doorberekenen aan de klant. Bij veel certificatieschema’s worden de hierboven genoemde werkzaamheden door de Certificerende instelling uitgevoerd of worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd. Bij een auditofferte of -factuur voor een PSO-audit worden deze kosten afzonderlijk benoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding.

 

2. Jaarlijkse bijdrage (via PSO-Nederland) 

Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig. De overeenkomst eindigt na twee jaar. Aan de (tweejaarlijkse) deelname zijn kosten verbonden. Deze jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op totaal aantal fte dat werkzaam is binnen uw (Aanvragende) organisatie inclusief medewerkers die in dienst zijn bij uw organisatie maar elders gedetacheerd zijn. Dit is het aantal fte zoals ingevoerd en gecontroleerd door auditor in "stap 3B" van de www.MijnPSO.nl  rekentool. De datum van definitieve PSO-aanvraag is leidend voor zowel de eerstejaars als de tweedejaars jaarbijdrage. Wanneer u in 2017 een definitieve PSO-aanvraag heeft ingediend dan gelden de vastgestelde jaarbijdragen van 2017. Deze jaarbijdragen vindt u ook terug in uw Deelnameovereenkomst.

PSO-jaarbijdrage tabel: Overzicht PSO-jaarbijdrage o.b.v. aantal fte zoals ingevuld bij definitieve PSO-aanvraag en resultaat na audit |  2019

Totaal aantal fte Aanvragende organisatie (van-tot)  Jaarbijdrage
2 - 25 fte € 500,-
25 - 50 fte € 950,-
50 - 100 fte € 1.500,- 
100 - 250 fte € 2.250,-
250 - 500 fte € 3.500,- 
500 - 1.000 fte € 4.750,-
> 1.000 fte € 5.950,-
PSO 30+ Abw certificaat  **

 **Voor het aanvragen van een 30+ Abw certificaat worden er naast de reguliere jaarbijdrage eenmalig administratiekosten van €150,- in rekening gebracht voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland. 

Voucherregeling voor leden van Cedris 

Voor leden van Cedris geldt dat ze voor aanvraag van een PSO 30+ certificering een voucher kunnen verkrijgen. Deze kortingsvoucher wordt uitgegeven aan alle Cedris-leden en verleent een korting van 20% op de PSO-jaarbijdrage bij het indienen van een PSO-aanvraag na 1 maart 2018. PSO-Nederland verstrekt kortingsvouchers van 20% aan PSO 30+ organisaties die zich als nieuw lid aansluiten bij de Cedris. Vraag de exacte voorwaarden na via info@pso-nederland.nl 

 

Kosten bij annulering door Aanvragende organisatie

Wanneer u via www.mijnpso.nl een definitieve aanvraag indient, gaat u als Aanvragende organisatie akkoord met de Deelnameovereenkomst en de Algemene voorwaarden van PSO-Nederland. De looptijd van de Deelnameovereenkomst is twee jaar. Annuleren van uw ingediende definitieve PSO-aanvraag is mogelijk onder de volgende condities:

 • Indien u voor audit afziet van deelname dan brengt PSO-Nederland u eenmalige annuleringskosten in rekening van €250,- excl. btw.
 • Indien u uiterlijk 2 maanden na audit afziet van deelname, wordt alleen de eerstejaars jaarbijdrage in rekening gebracht door PSO-Nederland. 

Wijzigingen na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag laten doorvoeren

Een definitieve PSO-aanvraag indienen is niet vrijblijvend. Na het indienen van een offerte of definitieve PSO-aanvraag kan de Aanvragende organisatie (AO) zelf geen wijzigingen meer doorvoeren in het Mijn PSO account waarmee de offerte/definitieve aanvraag is ingediend. Na het indienen van een definitieve PSO-aanvraag wordt het Mijn PSO account 'bevroren' en kunnen alleen wijzigingen aangebracht worden door de auditor. Indien er aanpassingen moeten worden doorgevoerd gedurende een audit, zal een audit meer tijd in beslag nemen dan vooraf begroot door de Certificerende instelling. PSO-Nederland attendeert Aanvragende organisaties om alleen een definitieve PSO-aanvraag in te dienen die berust op juiste invoer van gegevens om eventuele extra kosten bij correcties te voorkomen. 

Let op! Een Mijn PSO klantaccount is strikt verbonden aan het emailadres waarmee de definitieve PSO-aanvraag is ingediend en kan daarmee niet zomaar gewijzigd worden.

Kosten bij annulering door PSO-Nederland

Wanneer wordt uw definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling genomen en daarmee geannuleerd?

 • PSO-Nederland neemt alleen geanonimiseerde aanvragen in behandeling. Indien u toch een definitieve aanvraag indient waarin namen van medewerkers of BSN nummers verwerkt staan, is PSO-Nederland genoodzaakt om de definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling te nemen en te annuleren. Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht van €250,- excl. Btw. 
 • Wanneer het e-mailadres van de medewerker die een definitieve PSO-aanvraag indient namens de Aanvragende organisatie niet direct herleidbaar is naar de Aanvragende organisatie is PSO-Nederland genoodzaakt om de definitieve PSO-aanvraag niet in behandeling te nemen en te annuleren. Het op de hoogte stellen van PSO-Nederland over een niet direct herleidbaar maar toch (teken)bevoegd contactpersoon is mogelijk door, voorafgaand aan het indienen van een definitieve PSO-aanvraag, een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. Een Mijn PSO klantaccount is strikt verbonden aan het emailadres waarmee de definitieve PSO-aanvraag is ingediend en kan daarmee niet gewijzigd worden. Voor het annuleren of openstellen van een online Rekentool worden annuleringskosten in rekening gebracht van €250,- excl btw.

Ingangsdatum van uw PSO-certificaat 

De (definitieve) aanvraagdatum bepaalt de ingangsdatum van het PSO-certificaat. De ingangsdatum van het PSO-certificaat is altijd de eerstvolgende dag van de daaropvolgende maand, na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag zoals ingediend via www.mijnpso.nl . Voorbeeld: Wanneer u 15 augustus een definitieve PSO-aanvraag indient via Mijn PSO dan wordt de ingangsdatum van uw PSO-certificaat 1 september. Het bepalen van de ingangsdatum van een PSO-certificaat maakt expliciet onderdeel uit van de PSO-Norm waardoor hier niet van afgeweken kan worden.

Looptijd van uw PSO-certificaat

Het PSO-certificaat is maximaal twee jaar geldig en eindigt automatisch na twee jaar. PSO Nederland stuurt drie maanden en een jaar voor einde looptijd van uw PSO-certificaat een mail om te attenderen dat uw PSO-certificaat afloopt en op welke wijze uw organisatie een her-certificering kan indienen. Lees hier meer over het PSO-aanvraagproces, doorlooptijden en her-certificering. Het is tevens mogelijk om voortijdig een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen. Onderstaand leest u over het restitutiebeleid bij voortijdige her-certificering. 

 

(Restitutie)beleid bij voortijdige her-certificering

Voortijdig een nieuwe PSO-aanvraag indienen is mogelijk. Indien een organisaties besluit om binnen de tweejaarlijkse geldigheid van het lopende PSO-certificaat, een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen (bijvoorbeeld omdat de organisatie een hoger PSO-score beoogd) dan wordt er geen restitutie van de jaarbijdrage verleend van het dan al lopende jaar. De drie maanden regeling: Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van de regeling om in de drie maanden voorafgaand aan de afloop van het eerste jaar een nieuwe PSO-aanvraag in te dienen, dan wordt er geen tweedejaars jaarbijdrage in rekening gebracht. Er komt dan weer een nieuwe Deelnameovereenkomst tot stand met een nieuwe jaarbijdrage o.b.v. de nieuwe PSO-aanvraag.


Wanneer ontvangt u de (eerste) factuur voor uw PSO-jaarbijdrage?

Binnen twee weken na het indienen van een (definitieve) PSO-aanvraag ontvangt u van PSO-Nederland de factuur voor de eerstejaars jaarbijdrage o.b.v. de door u ingediende aanvraaggegevens. Het factureren van de PSO-jaarbijdrage staat los van eventuele auditresultaten en/of het moment waarop de PSO-audit plaats vindt. De eventuele ingangsdatum van een PSO-certificaat, inclusief de facturatie van de PSO-jaarbijdrage, is gekoppeld aan uw definitieve aanvraagdatum.

Wat gebeurt er met uw jaarbijdrage?

De PSO-prestatieladder is een initiatief uit de markt en wordt continu doorontwikkeld in samenwerking met de markt onder regie van TNO. Voor het gehele proces en deelname betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Deze (jaar)bijdrage is nodig om de PSO-Prestatieladder continu door te ontwikkelen en de (beheer)kosten van de PSO-prestatieladder dekkend te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de deelnemende PSO-organisaties naar rato bijdragen in de kosten van de PSO-prestatieladder. Daaruit worden onder meer betaald: de site(s), de helpdesk, communicatie, PSO-doorontwikkeling, de online PSO- klant- en auditomgevingen, beheer van het certificeringsschema en de informatievoorziening richting stakeholders en gebruikersgroepen.

De PSO-prestatieladder en de beheerorganisatie PSO-Nederland maken geen gebruik van subsidies van overheden of donaties van fondsen. De beheerorganisatie PSO-Nederland kent een sociaal maatschappelijke hoofddoelstelling en is een organisatie zonder winstoogmerk.

Bepaling jaarbijdrage tabel PSO-Nederland

De PSO-jaarbijdrage wordt tweejaarlijks in overleg met TNO bepaald en vastgesteld. Indien het mogelijk is om het PSO-jaarbijdragetabel naar beneden bij te stellen, dan wordt dit toegepast. Zo is in 2017 bepaald om de jaarbijdrage per 1 januari 2018 aan te passen. In het nieuwe PSO-jaarbijdragetabel van 2018 zijn de hoogste tarieven dan ook verlaagd van €7500,- naar € 5950,- per jaar en zijn de stappen in de staffel verkleind.


Direct naar: