De PSO-doelgroep voor de directe sociale bijdrage

PSO-doelgroep 

Personen met de onderstaande uitgangsposities bij instroom en arbeidsovereenkomsten vallen onder de PSO-doelgroep. De afbakening en weging van de PSO-doelgroep  in combinatie met de bedrijfsomvang, bepaald de directe sociale bijdrage. De PSO-doelgroep geeft u op in stap 3C van MijnPSO. Lees in deze handreiking meer over de inventarisatie en het verkrijgen van bewijslast in relatie tot de medewerkers die vallen onder de PSO-doelgroep. 

Afbakening en weging PSO-doelgroep

Uitgangspositie (bij instroom) weging

SW-geindiceerd

Personen met een indicatiebeschikking Wsw blijven meetellen voor de PSO zolang de indicatie geldig is.

*Voor SW bedrijven wordt een aparte berekening toegepast in de online rekentool.

1

Participatiewet/WWB//IOAW/IOAZ zonder loonkostensubsidie inclusief:

 • NUG-gers (niet-uitkeringsgerechtigheden) die door de gemeente voorgedragen worden als doelgroep voor de invulling van een SROI-social return verplichting, worden gelijkgesteld met personen met een Wwb-uitkering voor in­stroom, evenals Statushouders die werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager.
 • Personen die vóór instroom een (bijstands-)uitkering van een gemeente ontvingen, tellen vanaf het moment van instroom 5 jaar voor de PSO mee (zolang ze werkzaam zijn bij de organisatie die de PSO aanvraagt).
1

Participatiewet/WWB met loonkostensubsidie

 • Indien personen werkzaam zijn op deze grond met loonkostensubsidie, kunnen ze langer dan 5 jaar meetellen, namelijk zolang ze loonkostensubsidie ontvangen
1

WAO/WIA/WAZ

 • Alle personen die op grond van een claimbeoordeling volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsge­schikt zijn verklaard.Hieraan worden gelijk gesteld:arbeidsgehandicapten die vallen onder de doelgroep van artikel 29b van de Ziektewet (no risk polis);personen die op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van een private verzekeraar arbeidsongeschikt zijn verklaard. Denk aan zelfstandige ondernemers.
 • Zolang personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, blijven ze volledig meetellen voor de PSO. Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geworden bij de aanvrager en zijn blijven werken bij de PSO-aanvrager, tellen vanaf 1 april 2019 (ook) mee voor de PSO.
 • Personen uit de doelgroep van artikel 29b tellen voor de PSO, conform de termijn in de Ziektewet, 5 jaar mee vanaf het moment dat zij aan het werk zijn gegaan. Indien een persoon binnen die 5 jaar van werkgever is gewisseld, mag hij of zij voor de resterende termijn meegeteld worden door de nieuwe werkgever. Indien UWV de termijn van 5 jaar verlengt, blijft betrokkene meetellen gedurende die verlenging.
1

WAJONG

 • Alle personen die op grond van een claimbeoordeling volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn verklaard op basis van een jonggehandicapte status. Personen met een Wajong-indicatie tellen 5 jaar mee vanaf instroom bij de PSO-aanvrager of zoveel langer als hun no-risk polis van toepassing is.
1

BBL/BOL niveau 1

 • Personen met uitgangspositie bbl/bol niveau 1 tellen mee voor de duur dat deze personen werkzaam zijn op basis van een leerwerk- of stage-overeenkomst.
 • De ingangsdatum van de leerwerk- of stage-overeenkomst geldt in de rekentool als ‘datum in dienst’. Als het opleidingsniveau verandert van bbl/bol niveau 1 naar niveau 2, dan geldt de overgangsdatum naar het volgende niveau als ‘datum uit dienst’ voor het oude niveau en als ‘datum in dienst’ voor het nieuwe niveau
 • BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract)  met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”
0,5

BBL/BOL niveau 2 

 • Personen met uitgangspositie bbl/bol niveau 2 tellen mee voor de duur dat deze personen werkzaam zijn op basis van een leerwerk- of stage-overeenkomst.
 • De ingangsdatum van de leerwerk- of stage-overeenkomst geldt in de rekentool als ‘datum in dienst’. Als het opleidingsniveau verandert van bbl/bol niveau 2 naar niveau 3, dan geldt de overgangsdatum naar het volgende niveau als ‘datum uit dienst’ voor het oude niveau en als ‘datum in dienst’ voor het nieuwe niveau.
 • BBL-ers hebben veelal als ‘type contract’ een arbeidsovereenkomst (regulier contract) met de PSO-aanvrager of zijn gedetacheerd. Bij BOL is type contract altijd “Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject”
0,25

VSO of PRO zonder inschrijving in doelgroepenregister

 • Personen die afkomstig zijn van het vso (voortgezet speciaal onderwijs) of het pro (Praktijkonderwijs) en niet ingeschreven staan in het doelgroepregister, tellen maximaal 5 jaar mee na beëindiging van de school.
1

VSO of PRO met inschrijving in doelgroepenregister

 • Personen die afkomstig zijn van het vso (voortgezet speciaal onderwijs) of het pro (Praktijkonderwijs) en ingeschreven staan in het doelgroepregister, tellen mee zolang ze ingeschreven staan in het doelgroepregis¬ter (en na uitschrijving uit het doelgroepregister tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de school).
1

WW

 • Personen met als uitgangspositie ‘WW-uitkering’ tellen pas mee als ze vóór instroom 6 maanden of langer een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog te goed had. In dit geval telt voor de PSO de uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na het opnieuw werkloos worden (moet bij elkaar ook minimaal 6 maanden zijn).
 • Personen met uitgangspositie WW mogen vanaf het moment van instroom 3 jaar voor de PSO worden meegeteld (zo lang ze werkzaam zijn bij de aanvrager).
0,75
WIW-/ID-baan 1

Doelgroepstatus verloren in de afgelopen 2 jaar

 • Personen die hun doelgroepstatus verloren hebben, tellen mee zolang ze nog wel ingeschreven staan in het doelgroepregister. UWV hanteert hiervoor een periode van 2 jaar dat ze nog wel ingeschreven blijven staan nadat zij hun doelgroepstatus verloren hebben.
1

Jonggehandicapten die met een voorziening WML kunnen verdienen

 • Medewerkers die op grond van de Participatiewet tot de doelgroep van Loonkostensubsidie behoren of in aanmerking komen voor inkomstenvrijstelling medisch urenbeperkt, omdat ze niet het minimumloon kunnen verdienen.
1

Overig ingeschreven in doelgroepregister

 • Alle personen die ingeschreven staan in het doelgroepregister hebben hetzelfde gewicht voor de PSO (ge­wicht 1). Het doelgroepregister onderscheidt (nog) geen subgroep ‘overige’, maar is bedoeld voor het geval gedurende de looptijd van de PSO-handleiding nieuwe subgroepen toegevoegd worden of indien de PSO-aanvrager niet kan vaststellen waarom de medewerker ingeschreven staat in het doelgroepregister.
 • Overigens kan deze subcategorie, met als bewijs een inschrijving in het doelgroepregister, ook gebruikt wor­den voor enkele bovenstaande subgroepen zoals personen met een WSW-indicatie en Wajongers. Dan is een aanvullend bewijs (van WSW-indicatie of Wajong) niet (meer) nodig
1

 

 

Type contract weging

Regulier contract (vast of tijdelijk)

 • Alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.
1

In dienst via regeling begeleid werken

 • Regeling voor personen met een SW-indicatie die in dienst treden bij een werkgever (aanvrager PSO).
1

Detachering of andere vormen van flexarbeid

 • Contractvormen voor personen die, al dan niet met een SW-indicatie, zijn gedetacheerd bij de aanvrager.Hieronder vallen alle contractvormen voor flexarbeid zoals detachering, uitzendarbeid en payroll-construc­ties. Van belang is dat betrokkenen werken onder regie en verantwoordelijkheid van de Aanvragende or­ganisatie.
0,9

Stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject

 • Overeenkomsten waarin is geregeld dat een persoon werkervaring kan opdoen en waarvoor de werkgever geen loon hoeft te betalen (dit mag wel) of een stagevergoeding betaalt. Het gaat hier in alle gevallen om een stage- of werkervaringsplaats voor personen die onder de PSO-doelgroep vallen. Ook plekken in het kader van ar­beidsgerelateerde dagbesteding en vrijwilligerscontracten kunnen meetellen voor de PSO, indien uit de overeenkomst blijkt dat het doel van de plaatsing is het verwerven van arbeidsvaardigheden ten behoeve van arbeidsinpassing bij een reguliere werkgever én tevens voldaan wordt aan de overige eisen en criteria van de PSO met betrekking tot de uitgangspositie en de kwalitatieve eisen.
 • Met ‘stage’ wordt een stage-overeenkomst bedoeld in het kader van een bol leerweg of in het kader van een arbeidstoeleidingsstage voor vso- en pro-leerlingen.
 • Stage, werkervaringsplaatsen en re-integratietrajecten tellen maximaal 3 jaar mee bij de Aanvragende or­ganisatie.
 • Overeenkomsten die niet gericht zijn op het verkrijgen van betaald werk tellen niet mee voor de PSO.
0,75

Proefplaatsing

 • Regeling van UWV en gemeenten waarmee een persoon met een uitkering op proef mag werken met behoud van de uitkering, waarbij de werkgever de intentie heeft om de werknemer aansluitend een regulier dienstverband aan te bieden.
0,5

* Voor SW-bedrijven geldt dat de 'eigen' werknemers met een SW-indicatie, die o.b.v. detachering bij andere organisaties werkzaam zijn, het gewicht van '0' hebben voor het desbetreffende SW-bedrijf (als Aanvragende organisatie). Deze SW-medewerkers worden wel meegeteld  (factor 0,9) bij de (Aanvragende) organisatie waar zij daadwerkelijk werkzaam zijn o.b.v. detachering. De 0 weging heeft in de praktijk vrijwel geen effect op de PSO-score voor SW-bedrijven als (Aanvragende) organisatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de PSO-Handleiding of de PSO-Helpdesk.

Omvang contract naar rato van
Aantal uren per week 40 uur p/w of cao-norm

 


Direct naar: