Indirecte sociale bijdrage

Leeswijzer: De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO

Ketenstimulering

Door aantoonbaar socialer in te kopen of werk uit te besteden bij andere sociale(re) werkgevers (en SW-bedrijven) levert uw organisatie een indirecte bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de PSO wordt dit ook wel de indirecte bijdrage genoemd. Socialer inkopen draagt bij aan uw uiteindelijke PSO-score maar is geen verplichting. Op deze wijze stimuleren organisaties elkaar om aantoonbaar socialer te ondernemen en zoeken PSO-gecertificeerde organisaties steeds vaker de samenwerking met elkaar op. Dit effect wordt ook wel Ketenstimulering genoemd. 

Voorbeelddocumenten om socialer in te kopen

Hier treft voorbeelddocumenten die uw organisatie in twee stappen op weg helpen om samen met uw ketenpartners (opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers) socialer te ondernemen. 

Berekening indirecte sociale bijdrage

De indirecte bijdrage voert u in bij stap 3D van MijnPSO. De online rekentool rekent de waarde automatisch uit zodra u de leverancier/ opdrachtnemer en het factuurbedrag invoert. Voor het berekenen van de indirecte bijdrage wordt gemeten in welke mate u producten of diensten inkoopt bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en / of er productieprocessen worden uitbesteed aan SW-bedrijven. Uitgangspunt is dat de waarde van de opdracht bij een PSO-gecertificeerde organisatie of SW-bedrijf naar rato ‘vertaald’ wordt naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan die omzet mee gewerkt heeft. Het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato meegewerkt heeft aan de inkoop bij de leverancier in het peiljaar gedeeld door het totaal aantal fte bij PSO-aanvrager (plus het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato meegewerkt heeft aan de inkoop bij de leverancier).

Het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato meegewerkt heeft aan de inkoop bij de leverancier wordt berekend in de online rekentool met een rekenformule. De waarde van de opdracht bij een PSO-gecertificeerde organisatie of SW-bedrijf in het peiljaar wordt gedeeld door de (gemiddelde geschatte) omzet van die organisatie per fte en vervolgens vermenigvuldigd met de directe sociale bijdrage van die PSO-gecertificeerde organisatie.

Het moment van het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in stap 6 van MijnPSO is leidend voor het bepalen van de definitieve inkoopwaarde. Dit geldt met name voor organisaties die recent ge-hercertificeerd zijn, niet meer gecertificeerd zijn of kortgeleden gecertificeerd zijn en daarmee (op)nieuw zijn gaan meetellen voor uw PSO-score.

Voorbeeld berekening indirecte sociale bijdrage

In onderstaand rekenvoorbeeld is het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato gewerkt heeft om de omzet te realiseren van 0,2. Aangezien het totaal aantal fte bij de PSO-aanvrager 25 is, be­draagt de indirecte sociale bijdrage in het rekenvoorbeeld:

  • 0,2 gedeeld door (25 plus 0,2), omgerekend naar percentage is 0,8%.

Dus de PSO-aanvrager mag in dit voorbeeld 0,8% indirecte bijdrage bij de al vastgestelde directe bijdrage optellen.

Rekenvoorbeeld in schema

 indirecte sociale bijdrage van een Aanvragende organisatie (AO) Waarde  Afkomst gegevens/ waarde
Directe sociale bijdrage van PSO gecertificeerde leverancier/opdrachtnemer

10%

Waarde is exclusief gekoppeld aan de leverancier/opdrachtnemer en wordt automatisch doorgerekend wanneer AO de desbetreffende leverancier/opdrachtnemer selecteert in MijnPSO

Omzet (geschat op basis van CBS-statistieken) van leverancier opdrachtnemer per fte € 50.000,- Waarde is exclusief gekoppeld aan de leverancier/opdrachtnemer en wordt automatisch door¬gerekend wanneer AO de desbetreffende leverancier/opdrachtnemer selecteert in MijnPSO
Financiële waarde van inkoop/uit-besteding (factuurbedrag in peiljaar ingekocht door PSO-aanvrager (AO)) € 100.000,- Wordt ingevoerd door AO.
fte ten behoeve van indirecte sociale bijdrage AO = 10% x (100.000/50.000) 0,2 Is het resultaat van de eerdere invoer door AO’en wordt automatisch berekend door Mijn-PSO.
Aantal fte PSO-aanvrager (Bedrijfsomvang AO) 25 Is het resultaat van de eerdere invoer door AO (automatisch berekend door MijnPSO).
Indirecte sociale bijdrage voor AO: (0,2/(25 + 0,2) ) x 100% = 0,8 De omvang van de indirecte sociale bijdrage (wordt automatisch berekend door MijnPSO).

Voor het bepalen van de indirecte bijdrage gaat de methode (alleen) uit van de directe soci­ale bijdrage van de leverancier of opdrachtnemer, zoals die staat vermeld in hun auditver­slag en in MijnPSO.


Direct naar: