Wat meet en certificeert de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

 

De PSO-Norm staat volledig omschreven in de laatste versie van de PSO-Handleiding (van TNO). Onderstaand treft u een korte weergave van de belangrijkste elementen.

Totale sociale bijdrage van de PSO Prestatieladder

De Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en vergelijkt dit resultaat met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse (benchmark). Gemeten wordt:

1.  De directe bijdrage: het aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand. Hierbij wordt ook gemeten of inzet van deze personen op een kwalitatief goede manier gebeurt.

2. De indirecte bijdrage: in welke mate organisaties inkopen bij andere PSO- gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven.

De directe en indirecte sociale bijdrage worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore. Deze totaalscore wordt de totale sociale bijdrage genoemd.

 

De PSO-norm

De totale sociale bijdrage wordt vervolgens vergeleken met de PSO-normen. De PSO-normen zijn gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO en worden om de twee jaar geactualiseerd. 

 

De vier PSO Prestatieniveaus

Het PSO-Keurmerk van TNO kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, PSO-Trede 1, 2 en 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen, maar nog niet (voldoende) werkgelegenheid bieden aan de PSO-doelgroep, maar dit wel willen, kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met Socialer Ondernemen. Organisaties die in vergelijking met andere organisaties (vallend onder dezelfde grootteklasse), substantieel meer werkgelegenheid bieden aan mensen uit de PSO-doelgroep stappen in op PSO-Trede 1, 2 of 3. Het is overigens niet nodig om als Aspirant in te stappen. Een Aspirant-status kan maar 1 keer worden aangevraagd. Per 1 april 2017 is het ook voor SW bedrijven mogelijk om een PSO-erkenning  aan te vragen.

 

Uitlezing Quotum Banenafspraak (QBA)

De PSO kent een bredere doelgroep dan de Quotumwet maar wil wel tegemoet komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om een aanvullende registratie ten behoeve van de banenafspraak/quotumre­geling. Er is voor de Banenafspraak/ quotumregeling een afzonderlijke uitlezing gemaakt die de PSO-aanvrager facultatief kan verkrijgen. De systematiek van de PSO is volledig ge­handhaafd maar het is voor PSO-aanvragers wel mogelijk om hun prestatie ten aanzien van de banenafspraak zichtbaar te maken. Aan de registratie en aan de rapportage van de prestatie van het bedrijf ten aanzien van de banenafspraak kunnen geen rechten worden ontleend

 

30+ Abw certificaat

Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om een separaat 30+ (Abw-)certificaat aan te vragen als een PSO-aanvrager in aanmerking komt voor PSO-Trede 3. Deze erkenning sluit aan bij de kwantitatieve criteria zoals omschreven in artikel 2.82 van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 van kracht is gegaan.

 

 

 


Direct naar: