Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen!

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen waren sociaal ondernemen, social return en inclusief werkgeverschap onderwerp van debat. Het thema leeft en is onderdeel van de meeste verkiezingsprogramma’s. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen.

Tijdens de verkiezingsdebatten ging het over het bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie of arbeidshandicap op een duurzame en kwalitatief goede manier aan het werk? Het woud van complexe wet- en regelgeving, vele afkortingen en een diversiteit aan definities werpt onbedoelde hindernissen op. Diepgaande kennis van de materie, publiek-private samenwerking en duidelijk beleid zijn nodig om er nog meer gevoel bij te krijgen en om sociaal en inclusief ondernemen nog beter te integreren in het gemeentebeleid.

Inclusief werkgeverschap

Het landschap is zichtbaar veranderd. Zo werden in 2008 bijna alle activiteiten die ook maar een beetje een sociaal karakter hadden onder de noemer sociaal ondernemen geschaard. Tegenwoordig is het onderwerp onderverdeeld in sociaal ondernemen en inclusief werkgeverschap. Om het verschil goed te kunnen begrijpen, helpt de volgende vuistregel. Met sociaal ondernemen willen bedrijven een maatschappelijk vraagstuk op een ondernemende wijze aanpakken. Terwijl organisaties zich met inclusief werkgeverschap richten op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Beiden zijn aan elkaar verbonden door het bieden van werk en/of scholing voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en lopen vaak in elkaar over. Inclusieve werkgevers en sociale ondernemingen werken bovendien beide in veel gevallen voor publieke opdrachtgevers. Dat biedt kansen!

Dossiers

Steeds meer gemeenten raken geïnteresseerd in het onderwerp, want sociaal en inclusief ondernemen biedt een uitkomst voor meerdere (gemeentelijke) dossiers. Bijvoorbeeld bij:

   • Het stimuleren van het lokale MKB door het creëren van een lokale en sociale economie; 
   • Het oplossen van herinrichtingsvraagstukken van stedelijke vernieuwingsgebieden door het huisvesten van sociale ondernemingen; 
   • Het verduurzamen van bewonersinitiatieven door sociaal ondernemerschap.
   • De social return verplichting; Het omlaag brengen van uitkeringsgelden en voorkomen van draaideurproblematiek door een focus op  duurzame inzet bij de invulling van de social returnverplichting.

Vanuit het perspectief van werkgevers blijkt de ontwikkeling van het inclusief ondernemerschap zeer positief te zijn. Een sociaal profiel en een aantoonbare maatschappelijke bijdrage dragen bij aan de waardering van de werkgever of onderneming. De belangstelling en het enthousiasme voor sociaal ondernemerschap groeit ook in het hele land. Steeds meer gemeenten en andere publieke opdrachtgevers maken samen met private opdrachtgevers beleid om duurzaam sociaal en inclusief ondernemen te stimuleren. Er worden bij inkoop en aanbestedingen afspraken gemaakt over de inzet van mensen die niet zelfstandig aan een baan komen: social return. 

Lees het volledige artikel hier.

Bron: Sociaal Bestek.
Sociaal Bestek is een vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek wil informeren en uitdagen.

Deel dit bericht:  
4 april 2018