Commissie van Deskundigen

Jaarlijkse doorontwikkeling van de PSO

Onder regie van TNO wordt de PSO verder ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de markt en diverse gremia. TNO laat zich daarbij adviseren door de Commissie van Deskundigen. Ook de Raad van Advies en de Klantenraad kunnen om aanpassingen verzoeken. Daarnaast kunnen organisaties voorafgaand aan een PSO-certificering vragen stellen aan het PSO-kernteam. Dit kernteam kan zo nodig zaken voorleggen aan de Commissie van Deskundigen. Op deze manier ontstaat er een toegankelijke, transparante procedure voor het proces van verdere ontwikkeling van de PSO.

Waaruit bestaat de Commissie van Deskundigen?

De Commissie van Deskundigen (CvD) bestaat uit leden die kennis hebben van, en (praktijk)ervaring met het stimuleren van inclusief werkgeverschap. De CvD bestaat uit een mix van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts. Daarnaast neemt een expert op het gebied van certificering zitting in de CvD. Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de Raad van Advies en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de CvD. De leden van de CvD hebben geen direct belang bij de PSO als certificeringsinstrument voor hun eigen organisatie. Zij hebben de mogelijkheid zelf onderwerpen en voorstellen aan te dragen voor wijzigingen in de PSO-systematiek. TNO bereidt de agenda van de CvD voor.


Direct naar: