Organisatie & Toezicht

Hier kunt u meer lezen over het ontstaan van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De toenemende belangstelling voor de PSO heeft ertoe geleid dat in 2017 door TNO en PSO-Nederland is toegewerkt naar een vernieuwde governance.

TNO- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

In 1932 is bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek opgericht: TNO. Het doel van TNO is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie. Hier leest u meer over de structuur en het bestuur.

TNO is de houder/ eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de PSO en aanpalende systematieken. TNO behandelt adviezen voor aanpassingen van de PSO-systematiek die vanuit verschillende gremia (de Raad van Advies, de Commissie van Deskundigen en de Klantenraad, zie toelichting op deze pagina en verder) aan TNO worden voorgelegd. TNO draagt, als onafhankelijke organisatie, de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over het al dan niet doorvoeren van de gewenste wijzigingen in de PSO-systematiek. Andersom geldt ook: om tot een afgewogen besluit te komen over de wenselijkheid van de voorgestelde wijzigingen wint TNO bij een of meerdere van deze gremia advies in. Na het voorgenomen besluit over wijzigingen treedt TNO in overleg met PSO-Nederland over de uitvoerbaarheid van de voorgenomen aanpassingen in MijnPSO-klantomgeving en de auditomgeving. TNO heeft het beheer van de PSO in licentie uitbesteed aan mede-initiatiefnemer en ontwikkelpartner PSO-Nederland.

PSO-Nederland 

PSO-Nederland B.V. is de (uitvoerende) beheerorganisatie van de PSO. PSO-Nederland is verantwoordelijk voor het beheer, uitgifte en de positionering van de PSO. PSO-Nederland heeft tot hoofddoel het bevorderen van duurzame werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een kwalitatief goede wijze (statutair vastgelegd). De uitvoeringstaken van PSO-Nederland dragen er aan bij om dit doel te bereiken. PSO-Nederland is o.a. verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe versie in de MijnPSO klant- en auditomgeving. Onder het beheer valt het volledige proces van aanvraag tot en met uitgifte van certificaten, inclusief het auditproces, de harmonisatie van de auditoren en het adviseursproces. Onder de positionering van de PSO valt o.a. de communicatie, marketing en relatiebeheer. Daarnaast organiseert PSO-Nederland strategische samenwerkingen, events, ronde tafelsessies, symposia, is actief op Social media en draagt zij zorg voor informatievoorziening en afstemming met de PSO-adviseurs en -auditoren. Tevens is PSO-Nederland het aanspreekpunt en helpdesk voor organisaties en certificerende instellingen. PSO-Nederland draagt d.m.v. periodieke management reviews verantwoording af over de licentieafspraken aan TNO.

De twee partijen hechten veel waarde aan transparantie. Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over de onderlinge verhoudingen en het toezicht. Klikt u dan op het PDF  document "PSO en Toezicht".


Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies (RvA) dragen het doel achter de PSO een warm hart toe en zijn bereid om hun visie op en ideeën over het stimuleren van inclusief werkgeverschap met elkaar te delen en te vertalen in strategische adviezen aan PSO-Nederland. Daarnaast adviseert de RvA tevens TNO over de doorontwikkeling van de PSO waarbij zij de uitgangspunten van de PSO bewaken. Daarbij houden zij het hogere doel van de PSO, namelijk het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen vanuit kwetsbare groepen, scherp in het oog. Daarnaast dragen zij bij aan maatschappelijk draagvlak voor de PSO. De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit de politiek, gemeenten en het bedrijfsleven. Voor de bijeenkomst worden vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van PSO-Nederland uitgenodigd als toehoorders.

Voorzitter: Niek Snoeij, managing director Gezond Leven TNO.
Frequentie: 1 maal per jaar

Leden RvA: vanaf april 2019 wordt de nieuwe samenstelling gecommuniceerd.

 

Commissie van Deskundigen
De Commissie van Deskundigen (CvD) bestaat uit leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring met het stimuleren van inclusief werkgeverschap. De CvD bestaat uit een mix van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts. Daarnaast neemt een expert op het gebied van certificering zitting in de CvD. Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor aan de CvD om te worden voorzien van advies. De leden van de CvD hebben geen direct belang bij de PSO als certificeringsinstrument voor hun eigen organisatie. Zij hebben de mogelijkheid zelf onderwerpen en voorstellen aan te dragen voor wijzigingen in de PSO-systematiek. TNO bereidt de agenda van de CvD voor.

Voorzitter: Astrid Hazelzet, senior onderzoeker/ adviseur (TNO)
Frequentie: tweemaal per jaar

Leden CvD: de samenstelling van de huidige CvD is hier te vinden. Vanaf april 2019 wordt de nieuwe samenstelling gecommuniceerd.


Klantenraad
De Klantenraad bestaat uit een breed platform van met name PSO-gecertificeerde organisaties, overheidsorganisaties (zoals gemeenten) en andere stakeholders (bv. investeerders) die de PSO gebruiken om het in dienst nemen van mensen uit kwetsbare groepen te stimuleren. De deelnemers aan de Klantenraad spreken namens hun bedrijf, hebben zicht op het beleid van het bedrijf ten aanzien van socialer ondernemen en hebben ervaring met het PSO-proces. Zij zijn afkomstig uit diverse branches, grootteklassen en regio’s. Door zitting te nemen in de Klantenraad kunnen de deelnemers input leveren voor wijzigingen in de PSO-systematiek. De Klantenraad adviseert TNO over gewenste wijzigingen. Om voldoende gevoel te houden met de praktijkervaringen en wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van de PSO is TNO als toehoorder aanwezig. In de Klantenraad krijgen de aanwezigen de gelegenheid hun kennis en ervaringen te delen, en worden zij op de hoogte gehouden van onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van socialer ondernemen en wet- en regelgeving (bv. Aanbestedingswet, Quotumwet, Privacywetgeving).

Voorzitter: Yuri Starrenburg, bestuurder (PSO-Nederland)
Frequentie: 2 maal per jaar.

Leden Klantenraad: vanaf april 2018 wordt de nieuwe samenstelling gecommuniceerd.


Werkoverleg PSO-Nederland – TNO
In het werkoverleg zijn TNO en PSO-Nederland vertegenwoordigd. In het werkoverleg worden casussen uit het veld behandeld: van de (potentieel) gecertificeerde PSO-organisaties en van de auditoren van de certificerende instellingen. In het werkoverleg worden antwoorden op de uitvoeringsvragen geformuleerd. Deze worden door PSO-Nederland aan de inbrenger teruggekoppeld. Indien nodig voert TNO kleine wijzigingen door in de Handleiding. Complexere vragen over het fundament van de PSO-systematiek worden door TNO verzameld en voor advisering voorgelegd aan de CvD, de RvA en/of de Klantenraad.

Voorzitter: TNO en PSO-Nederland
Frequentie: één maal per maand.


Direct naar: