Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

 Infomercial van PSO-Nederland

Doel en werking

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse werkgevers: van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert de PSO-methode dat dit op een kwalitatief goede- en duurzame wijze wordt gerealiseerd. De ingebouwde ketenstimulering stimuleert de onderlinge vraag naar PSO-gecertificeerde organisaties en draagt in dat kader bij aan het hogere doel. Er zijn ruim 1000 PSO-gecertificeerde organisaties die dit doen. Lees hier waarom organisaties de PSO nog meer belangrijk vinden. 

De PSO als meetinstrument & keurmerk

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, objectief meet en erkent. Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). De MijnPSO aanvraagportal kan dan ook vrijblijvend gebruikt worden als meet- & registratie instrument . 

Wat meet de PSO exact?

De PSO meet wat een organisatie daadwerkelijk "doet" op het gebied van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De PSO meet het percentage (door de overheid erkende) werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ten opzichte van het totale werkzame personeelsbestand gedurende een peiljaar. Onderliggende wegingen zijn: type contract, aantal gewerkte uren en type uitgangspositie (doelgroep en meetelduur). Deze (percentuele) uitkomst wordt ook wel ‘directe bijdrage’ genoemd. Het is mogelijk om de (opdracht)locatie, waar de medewerkers werkzaam zijn geweest, uit te lezen. Passend werk, integratie, begeleiding,  functioneren en ontwikkelen zijn de toebehorende kwalitatieve eisen. Vervolgens worden de “sociale inkopen” bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven omgerekend naar het aantal gewerkt uren m.b.t. de totstandkoming van de ingekochte producten en/of diensten. Dit wordt de ‘indirecte bijdrage’ genoemd. De directe én indirecte sociale bijdragen worden opgeteld tot één totaalscore. De mate van sociaal ondernemen wordt vervolgens vastgesteld door deze uitkomst te vergelijken met de normen van de PSO. De PSO-normen zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. Lees hier meer over wat de PSO exact meet.

Rule-based

Aangezien de PSO wordt toegepast bij diverse soorten overheidsopdrachten, is het instrument juridisch onderbouwd en kent het PSO-keurmerk strikt schema beheer met objectieve criteria en eisen. Samen met de bijbehorende onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is de PSO een zogenaamd rule-based instrument. De volledige PSO-Norm staat omschreven in de PSO-handleiding van TNO. De PSO-norm is o.a. gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO  en relevante wet- en regelgeving. De PSO wordt in nauwe samenwerking met diverse gremia doorontwikkeld onder regie van TNO.  

PSO-prestatieniveaus

De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Een organisatie die gecertificeerd is op een PSO-trede behoort tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep).

PSO 30+

Daarnaast is het PSO 30+ certificaat als specifieke uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau ontwikkeld (trede 3). Het PSO 30+ certificaat (h)erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Artikel 2.82 Aw geeft (semi)publieke opdrachtgevers de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Intenties worden bij een PSO-trede en 30+ keurmerk niet erkend.

Afzonderlijke uitlezing Banenafspraak binnen MijnPSO

Binnen MijnPSO bestaat er voor de Banenafspraak/ quotumregeling een aparte uitlezing om de prestaties ten aanzien van de Banenafspraak op organisatieniveau zichtbaar te maken.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: