Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

 Infomercial van PSO-Nederland

De PSO als meetinstrument & keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument en tevens een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de 'directe bijdrage' genoemd. Daarnaast worden de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit deel van de omzet heeft meegewerkt. Dit wordt de 'indirecte bijdrage' genoemd. Met dit laatste komt de ketenstimulering op gang. De directe- en indirecte bijdragen worden bij elkaar opgeteld tot een totale sociale bijdrage. Een auditor van een Certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand, maar toetst ook of de organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers (kwalitatieve eisen). Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). Lees hier meer over wat de PSO exact meet.

Strikt schemabeheer en toetsing

Aangezien de PSO wordt toegepast bij diverse soorten overheidsopdrachten, is het instrument juridisch onderbouwd en kent het PSO-keurmerk strikt schemabeheer met objectieve criteria en eisen. Samen met de bijbehorende onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is de PSO een zogenaamd rule-based instrument. De volledige PSO-norm staat omschreven in de PSO-handleiding van TNO. De PSO-norm is o.a. gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO  en relevante wet- en regelgeving. De PSO wordt in nauwe samenwerking met diverse gremia doorontwikkeld onder regie van TNO.  

Doel en werking 

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers: van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert de PSO-methode dat dit op een kwalitatief goede- en duurzame wijze wordt gerealiseerd. De ingebouwde ketenstimulering stimuleert de onderlinge vraag naar PSO-gecertificeerde organisaties en draagt in dat kader bij aan het hogere doel. Er zijn ruim 1000 PSO-gecertificeerde organisaties die dit doen. Lees hier waarom organisaties de PSO belangrijk vinden. Meer dan de helft van de gemeenten en overige publieke organisaties werken ondertussen met de PSO en/of PSO 30+. Lees hier waarom overheden de PSO belangrijk vinden.

PSO-prestatieniveaus

De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1 kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om een Aspirant-status te behalen dient een organisatie een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Organisaties die trede 1 behalen presteren bovengemiddeld, bedrijven met trede 2 ruim bovengemiddeld en bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep).

PSO 30+ keurmerk

Daarnaast is het PSO 30+ certificaat als specifieke uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau ontwikkeld (trede 3). Het PSO 30+ certificaat (h)erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Artikel 2.82 Aw geeft (semi)publieke opdrachtgevers de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen die zich richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Intenties worden bij een PSO-trede en 30+ keurmerk niet erkend.

Afzonderlijke uitlezing Banenafspraak binnen MijnPSO

Binnen MijnPSO bestaat er voor de Banenafspraak/ quotumregeling een aparte uitlezing om de prestaties ten aanzien van de Banenafspraak op organisatieniveau zichtbaar te maken.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: