PSO-30+ (Abw)-Certificaat

Achtergrond 

Aanbestedingswet artikel 2.82

Voorheen konden opdrachten uitsluitend voorbehouden worden aan SW-bedrijven op basis van het percentage doelgroep. In de nieuwe Aanbestedingswet is het percentage doelgroep voor voorbehouden opdrachten van 50% verlaagd naar 30% en opengesteld voor alle organi­saties. Op 1 juli 2016 is de herziening van de Aanbestedingswet van kracht geworden. Aanbeste­dende dien­sten, zoals gemeenten, kunnen ervoor kiezen aanbestedingsprocedures voor te behouden aan zogenaamde 'sociale' bedrijven. Dat wil zeggen dat aan deze aanbestedings­procedures alleen kan worden deelgenomen door sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappe­lijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofd­doel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor be­schermde arbeid. Be­langrijke voorwaarde daarbij is dat ten minste 30% van de werknemers van deze sociale werk­plaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers is.

PSO 30+

De PSO 30+ certificering erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Daarnaast voldoen PSO 30+ organisaties tevens aan alle gestelde criteria en kwalitatieve eisen die toebehoren aan een PSO-trede 3 certificering. Hier leest u aan welke criteria en eisen een PSO 30+ organisatie voldoet.

Waarom (werken met) een PSO 30+ erkenning?

  • Inschrijven op voorbehouden opdrachten. Voor organisaties die willen aantonen dat ze aan deze eisen voldoen, en zo dus kunnen meedingen naar voorbehouden opdrachten, biedt PSO 30+ certificering uitkomst. 

  • Vraag naar 30+ groeit. 

    Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ (Abw)-certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de verwachting dat organisaties die zo’n erkenning voeren weer andere organisaties inspi­reren zich te ontwikkelen tot een PSO 30+ organisatie.
  • Transparante, eenduidige en onafhankelijke toetsing. (H)erkenning van dit speciale type organisaties vraagt om een transparante, eenduidige onafhankelijke toetsing waarmee organisaties kunnen aantonen dat het aandeel personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld ook personen die vallen onder de Banenaf­spraak) dat bij hen werkzaam is, hoger is dan 30%, conform artikel 2.82 Aw. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat berekend wordt na de toetsing door de auditor.
  • Uniformiteit en eenduidigheid. De PSO 30+ biedt een eenduidige systematiek en toetsing voor de erkenning van 30+ organisaties in het kader van de nieuwe aanbestedingswet.
  • Kwalitatieve PSO-eisen. De PSO 30+ erkenning kan alleen uitgelezen worden als een PSO-aanvrager een PSO score heeft die de aanvrager in aanmerking brengt voor PSO-trede 3. Een aantal verwante kwantitatieve eisen en kwalitatieve criteria maakt onderdeel uit van een PSO-trede 3 erkenning en deze PSO-criteria zijn op deze wijze additioneel geborgd bij een PSO 30+ organisatie.
  • Zichtbaarheid voor opdrachtgevers. Een PSO 30+ (Abw-) erkenning maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan het kwantitatieve aspect van deze wetgeving voldoen.

 

PSO 30+ (Aw-)erkenning vrijblijvend uitlezen of aanvragen

Door uw gegevens in te voeren in MijnPSO ziet u (vrijblijvend) in stap 4 van MijnPSO of uw organisatie voldoet aan de gestelde PSO 30+ criteria en eisen. De PSO 30+ erkenning kan alleen uitgelezen worden als een PSO-aanvrager een PSO score heeft die de aanvrager in aanmerking brengt voor PSO-trede 3.  Een aantal kwalitatieve criteria maakt onderdeel uit van een PSO trede 3 erkenning en deze PSO-criteria zijn daarmee tevens geborgd bij een PSO 30+ (Abw-)erkenning. Het aanvragen van een PSO 30+ certificering wordt mogelijk gemaakt in stap 6 van MijnPSO.

PSO-Nederland verstrekt de PSO 30+ (Abw)-erkenning in de vorm van een certificaat. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat be­rekend wordt na de toetsing door de auditor. Eventuele correcties worden conform paragraaf 2.7 van de PSO-handleiding berekend.

Inhoudelijke criteria PSO 30+ (Abw-)erkenning

  • Lees hier meer over de inhoudelijke PSO 30+ criteria en de toetsing van een PSO 30+ erkenning (certificaat).

Handreiking Stappenplan toepassing artikel 2.82 Aw met PSO 30+ voor publieke diensten en gemeenten.

Medio april 2019 publiceert PSO-Nederland het stappenplan "opdrachten voorbehouden met artikel 2.82 Aw". Dit stappenplan biedt inkopers een handreiking om voorbehouden opdrachten toe te passen. Mocht dit stappenplan nog niet beschikbaar zijn dan is het mogelijk om een conceptversie op te vragen via info@pso-nederland.nl

 

 

 


Direct naar: